Moć kao afrodizijak?

Na moć i ličnosti koje je personalizuju, ne samo kod nas, često se gleda sa negativnim predznakom, ali to nije uvek tako i mi smo se, rangirajući ljude, pre svega rukovodili time da je moć realnost u gotovo svim oblicima društvenog delovanja i da ne mora apriori da bude nešto loše.
Ljudi moć najčešće identifikuju sa novcem i za većinu je ona direktno proporcionalna količini novca kojom moćnik raspolaže ili ga kontroliše, ali novac je samo jedan od izvora moći. Nečija moć je formalna i temelji se na položaju pojedinca u organizaciji, nečija proističe iz popularnosti ili sopstvenog autoriteta i autoriteta institucije koju zastupa, nečija iz profesionalnog uspeha i priznatosti u esnafskim krugovima, drugi svoju moć grade posredno preko uticajnih supružnika, nekima moć dolazi iz pristupa informacijama i mogućnosti da te informacije kontrolišu, neko moć crpi iz lične harizme koju poseduje... Na kraju, moć može postojati, ali ona ne mora biti iskorišćena, i za neke ljude ne može se reći da nemaju moć samo zato što je ne nameću.
Blic
Našla sam članak koji bi najbliže mogao da objasni šta sam htela reći.Ovo su možda samo neke od moći koje mogu žene da privuku. Znamo da iza svakog uspešnog (da li je i svaki koji je uspešan uspešno moćan?) ali je pitanje koja bi od moći mogla vas da privuče?
I da li uopšte volite moćne muškarce?