Odžaci
Prikaz rezultata 1 do 4 od ukupno 4

Tema: Odžaci

 1. #1

  14 Odžaci  Opština Odžaci nalazi se u regionalnom kompleksu zapadne Bačke. Zahvata površinu od 410 km2 i čini je devet naselja : Odžaci , Bogojevo , Deronje , Srpski Miletić , Lalić , Karavukovo , Bački Brestovac , Bački Gračac , Ratkovo sa 35.582 stanovnika. Graniči se sa opštinama : Sombor , Apatin , Kula , Bačka Palanka i Bač , a sa Dunavom se graniči sa Hrvatskom. Kroz našu opštinu prolaze i kanali koji su u sklopu hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav. Opština Odžaci je preko opštine Bačka Palanka povezana sa Novim Sadom , a preko opštine Sombor povezana je i sa Suboticom.

  Reljef

  Reljef teritorije opštine Odžaci karakteriše mala vertikalna diseciranost i raščlanjenost , on je predstavljen trima morfološkim jedinicama : lesnom terasom , aluvijalnom terasom i aluvijalnopm ravnom.

  Lesna terasa je najviši reljefni član na obuhvaćenom prostoru sa prosečnim nadmorskim visinama 87-88m , varira između 85m na potezu Gornje šume , severno od Karavukova , do 89m istočno od Deronja.

  Aluvijalna terasa Dunava se prostire zapadno od lesne terase i pretstavlja prelazni morfogenetski elemenat u reljefu nižih delova zapadne Bačke. Granica sa nižom aluvijalnom ravni i višom lesnom terasom izražena je u vidu fosilnih tragova bočnih pomeranja toka Dunava u fazama dominantnije bočne erozije.

  Aluvijalna ravan je najniža stepenica u reljefu nastala je erozivnim radom Dunava. Odlikuje se zaravnjenim topografskim izgledom na kome se mogu izdvojiti slabo izražena reljefna uzvišenja (grede i gredice) i udubljenja (manje depresije) .

  Klima

  Opština Odžaci se nalazi u umereno-kontinentalnom klimatskom prostoru. Najvišu srednju mesečnu temperaturu vazduha ima jul sa 21,7� C , a najnižu srednju mesečnu temperaturu vazduha ima januar sa -0.6� C . Srednja godišnja temperatura vazduha iznosi 11,1� C.

  Vetrovi na ovom prostoru duvaju sa svih strana , a najzastupljeniji je vatar sa severo-zapada (156 ‰ ) , koji u letnjem periodu u ovom delu Bačke donosi padavine u vidu obilnih kiša. Na drugom mestu je jugo-istočni vetar (117 ‰) koji duva u hladnijem delu godine uslovljavajući hladnije i stabilno vreme. Brzine vetrova su male i kreću se od 2,1 - 3.4 m/s.

  Insolacija je veoma značajan klimatski elemenat koji utiče na aktivnost i raspoloženje ljudi. Najveću srednju mesečnu vrednost insolacije imaju letnji meseci , dok je prosečna godišnja suma insolacije 1929,6 časova. Padavine na ovom području imaju prosek od 596 mm.

  Privreda

  U opštini Odžaci već nekoliko decenija posluju preduzeća iz oblasti tekstilne , mašinske , hemijske i prehrambene industrije.

  Istorija

  Ime Odžaci objašnjava se kao slovenska modifikacija turske reči Odžak, što u prevodu znači dimnjak, odnosno u turskoj vojnoj terminologiji znači vojnu posadu, "Odžak janičarski" (korpus janičarski). Svoje postojanje Odžaci beleže od sredine XVI veka. Kao Učak spominju ga turski tefteri prvi put 1557. godine u nahiji Bač. Osnovali su ga Turci u blizini nekadašnjeg još starijeg naselja. Ova godina se smatra godinom nastanka današnjeg naselja Odžaci. Broj stanovnika se stalno menjao: 1561. godine Učak ima samo sedam porodica, a 1579. godine samo tri.

  U tefteru od 21.06.1579. godine, u popisu srpskih sela u Bačkoj nalazi se i Tatar Odžak koje broji 28 srpskih i nešto muslimanskih domova. Naselje Odžak 1610. godine pripada Segedinskom sandžaku, odnosno Jegarskom pašaluku. Zbog velikog kulučenja, dažbina i poreza naselje je, kao i mnoga druga u ovom kraju, raseljeno, a stanovništvo je bežalo na sever i istok.

  Nakon oslobođenja Bačke od Turaka 1687. godine, velika seoba 1690. godine, pod Arsenijem Čarnojvićem dovodi novo stanovništvo tako da je 1696. godine ponovo uspostavljena bačka i bodroška županija. Početkom XVIII veka Đerđ Rakoci podiže ustanak protiv Habzburgovaca i u borbama koje su usledile uništena su mnoga naselja, među kojima i Odžak.

  Ime Odžak ponovo se pojavljuje jula 1728. godine kada je ubeležen u zemljišne knjige, jer ga je u zakup na šest godina uzeo Mihailo Bilard. Po zapisima iz 1733. godine pominje se novo naseljavanje sela Odžak sa oko stotinu srpskih i šokačkih porodica, ali su i ovi ubrzo raseljeni.

  Pod izgovorom da Srbi ne plaćaju porez, Marija Terezija je 1755. godine odlučila da ih iseli sa ove teritorije i da Odžake naseli sa Nemcima. Godinu dana kasnije došla je prva grupa Nemaca iz Švarcvalda, koja je na ove teritorije donela kudeljino seme. Jednu deceniju kasnije u Odžacima je počeo da se organizuje veliki sedmodnevni vašar kudelje, koji je postao tradicionalan. U Odžacima je 1783. godine bilo sedam zaprežnih mlinova koji su imali uređaje za ceđenje kudeljnog semena i dobijanje ulja, kao i rajbovanje kudelje.

  Početkom XIX veka razvija se trgovina žitom, vinom, svinjama, vunom i kudeljom, a 1813. godine Odžaci dobijaju pravo da drže nedeljni sajam i dva vašara godišnje. Prvo zanatsko udruženje koje je imalo svoj pravilnik osnovano je 1818. godine. Prva štedionica i kasa uzajamne pomoći osnovani su 1871. godine, a te godine osnovan je i sreski sud u Odžacima.

  Od 1871. godine do 1874. godine Odžacima i okolinom haraju kolera i tifus od čega je umrlo oko 1.000 ljudi.

  Prva radionica za izradu kanapa od kučine osnovana je 1880. godine, a 23.oktobra 1886. godine otvorena je zanatska škola koja u dva odelenja ima 83 učenika. U novembru iste godine u Odžacima je osnovana zanatska korporacija jer su Odžaci tada imali preko stotinu zanatlija, a tu su spadali trgovci i fabrikanti. Prva štamparija osnovana je 1887. godine i radila je sve do 1944. godine. 1887. godine osnovano je trgovačko preduzeće "Kudelja-export" koje je prodavalo kudelju preko Pešte i Segedina.

  Prvi voz je u Odžake stigao 7.aprila 1895.godine. Pruga Baja - Sombor - Novi Sad bila je još uvek u izgradnji, a završena je 10. septembra te iste godine.

  Na samom početku XX veka - 1902. godine izgrađen je kameni put za vezu sa Somborom i Bačkom Palankom. Električno osvetljenje dobijaju 1906. godine, a za potrebe mlina, iste godine, sagrađena je električna centrala jednosmerne struje.

  Preduzeće za preradu kudeljnih vlakana, nalik na fabriku kudelje u Segedinu, osnovano je 1907. godine. Prvi zvanični naziv je "Honi fon� �s k�t�lverőgy�r" (Fabrika kudeljnog vlakna i kanapa). Jovan Ertl postao je prvi predsednik odbora, a kasnije i vlasnik 90% svih akcija.  Iste godine puštena je u saobraćaj i pruga Subotica - Sombor - Bogojevo. 1917. godine u Odžacima počinje sa radom Građanska škola u koju su upisana dva razreda, a škola 1927. godine dobija svoju zgradu.

  Svoj prvi fudbalski klub OŠC (Odžački športski klub) osnovan je 1919. godine, a prvi igrači bili su radnici Fabrike užarije i kanapa. Utakmice su igrane na Vašarištu. U Odžacima je 1920. godine radila fabrika piva.

  Kultura

  Kulturne ustanove

  Biblioteka "Branko Radičević"

  Narodna biblioteka "Branko Radičević" počela je sa radom 1947. Menjajući organizacione oblike, ona danas radi kao samostalna ustanova , a u sastavu biblioteke je i Muzejska jedinica. Biblioteka se nalazi u Železničkoj br. 30 u Odžacima , raspolaže sa 55.563 knige.

  Biblioteka je nosilac mnogih kulturnih dešavanja : "Mesec knjige" - najstarijeg likovno-literarnog konkursa , Haiku Festivala poznatog i priznatog kako kod nas , tako i u svetu , mnogih likovnih izložbi , a posebno druženja sa književnicima gde se kao izdavač zalaže za afirmaciju lokalnih pisaca negujući zavičajnost kao imperativ svog rada.
  Izlazeći iz okvira osnovne delatnosti Biblioteka ciklično okuplja decu u raznovrsnim radionicama uz saradnike-mediatore. Muzejska jedinica i Biblioteka svake godine u svom programu imaju nekoliko projekata zasnovanih na istoriografsko-etnografskoj i književnoj podlozi. Izdavačka delatnost jedan je od segmenata kojim se Biblioteka obraća javnosti i ujedno omogućuje stvaraocima sa područja svoje opštine da njihova dela stignu do čitalaca.

  Muzejska jedinica

  Muzejska jedinica se nalazi u ul. Jurija Gagarina br. 20 (tel.025/742-189) u Odžacima , osnovana je 1980. godine , ima dva odeljenja : arheološko i istorijsko. Muzej poseduje veoma vredne predmete među kojima je svetski poznat materijal sa neolitskog nalazišta Donja Branjevina. Muzej ima stalnu postavku , a redovno priređuje tematske izložbe.

  International Multimedia Art Festival

  Svake godine u Odžacima se , u organizaciji Studija za Multimedijalnu umetnost , priređuje IMAF - International Multimedia Art Festival . Ovaj festival je već postao tradicionalan i do sada je održan već sedam puta. Ono sa čime se ovaj festival može pohvaliti , svakako su gosti , umetnici koji dolaze sa svih meridijana naše planete od Amerike , Engleske , Slovačke , Japana , Australije i mnogih drugih zemalja. IMAF je svakako pravo mesto za užitak u konceptualnoj umetnosti , a više informacija o aktivnostima MAS studija i IMAF-u možete saznati na njihovom sajtu , sledite ovaj link ... IMAF WEB SITE

  Sport

  Sportski savez je po osnivanju imao samo 26 klubova sada 36. Vlada uzajamno poverenje članica saveza i Izvršnog odbora Sportskog saveza. Finansijski plan Saveza se pravi na osnovu finansijskih planova članica saveza. Osnovno opredeljenje je da se članice saveza ispoštuju prilikom dodele sredstava. Iznos se određuje na osnovu bodovne liste i na osnovu sredstava koja budu pristigla na račun saveza.Prisutno je 2250 sportista svih uzrasta.

  U cilju daljeg unapređenja, razvoja i omasovljenja sporta na teritoriji opštine Odžaci Sportski Savez svoju aktivnost usmerava na sledeće:

  • Zastupanje zajedničkih interesa članica saveza u opštinskim i drugim najvišim organima
  • Učestvovanje u obezbeđivanju uslova za razvoj sporta u opštini utvrđivanja zajedničke politike razvoja sporta
  • Preduzimanje odgovarajućih aktivnosti radi unapređenja i omasovljenja sporta i praćenje i upoznavanje svojih članova sa iskustvima drugih u oblasti sporta
  • Potpomaganju inovacije znanja kadrova u klubovima i sportskim društvima, članovima saveza, posebno rukovodećih i stručnih radnika
  • Na jačanju sportskog morala i sportskog duha kod svojih članova i utvrđivanje pravila ponašanja u njihovim međusobnim odnosima
  • Podsticanju rada svojih članova dodeljivanjem nagrada i priznanja za izuzetne sportske rezultate i doprinos razvoju i unapređenju sporta u opštini
  • Ostvarivanju sportske saradnje u zemlji i inostranstvu
  • Organizovanju i obezbeđenju funkcionisanja jedinstvenenog informativnog sistema za potrebe za potrebe članova saveza i pružanje potrebne informacije svojim članovima putem sopstvenog dopisa i obaveštenja,zatim preko sredstava javnog informisanja (SOS kanal,Radio Odžaci, Opštinski list GOK...)
  • Organizovanju sportskih priredbi i manifestacija
  • Afirmisanju i unapređenju školskog i rekreativnog sporta kroz davanje podrške i stručne pomoći na osnivanju školskih sportskih sekcija
  • Obezbeđivanju sredstava za održavanje i adaptaciju postojećih sportskih objekata, kao i učestvovanje u izgradnji novih.
  • Obezbeđivanju zakupa sala onim klubovima koji rade isključivo u zatvorenom prostoru.


  Opštinski sportski savez sa svojim organima i telima obavlja i druge aktivnosti i zadatke koji su od zajedničkog interesa za unapređenje sporta u opštini.Ujedno permanentno se prati rad klubova saveza.Sportski savez nema ni jednog stalno zaposlenog radnika i na taj način sredstva pristigla iz budžeta se dele celokupno klubovima.

  Crvenokosa boginja

  Lokalitet "Donja Branjevina" Deronje

  Orijentaciona iskopavanja na lokalitetu Donja Branjevina počela su 21. marta 1989. i trajala su do 10. septembra iste godine. Sonda veličine 6x6 metara postavljena je blizu centra naselja. Uskoro su zabeleženi i prvi interesantni nalazi: nakon uglačavanja otkopnog sloja 6, u otkopnom sloju 7 pojavio se neobičan predmet, iz zemlje su virile neke nožice. U prvom momentu mislili smo da pripadaju nekom žrtveniku ili posudi nalik na životinju, možda pticu. Kada je predmet očišćen i snimljen, pristupilo se njegovom vađenju. Na opšte zaprepašćenje, u rukama se našla polomljena ženska statueta neobične veličine. Po završenom čišćenju objekta u kome je nađena statueta, konstatovan je i jedan veći okrugli otvor gde je verovatno bio ukopan totem, nalik savremenim afričkim totemima. Iako ceo objekat još nije bio istražen, zaključili smo da je u pitanju neko kultno mesto, možda manje svetilište. Položaj pronađene fragmentovane statuete u okviru objekta i činjenica da je statueta namerno polomljena i tako "sahranjena", ukazuje na opravdanost ranijih pretpostavki kako su u ranom neolitu prilikom vršenja magijsko-religijskih obreda prinošene i ljudske žrtve, a kada je to bilo nemoguće, simbolično, u toku rituala, umesto ljudske žrtve lomljena je - žrtvovana je - glinena statueta. Tako su učinili i u naselju Donja Branjevina prvi zemljoradnici na ovom prostoru. U zemlju su ukopali, tačnije, zemlji su prineli na žrtvu Boginju plodnosti, da bi zauzvrat od zemlje dobili mnogo plodova, mnogo pšenice.  Koliko nam je poznat, u celokupnom otkriću terakota toga vremena ova Crvenokosa boginja zaslužuje posebnu pažnju. Ona predstavlja u umetničkom, estetskom i istorijskom smislu najzreliju manifestaciju jednog verovanja tih nama dalekih populacija starijeg neolita. Neosporno je reč o značajnom predmetu o kome će biti još dosta govora. I istoričari se slažu sa time da je to čist primerak najstarijih traženja pravaca u umetnosti prikazivanja ljudskog tela, koja se neprestano smenjuju kroz čitavu praistoriju, pa sve do današnjih dana - od šematizacije do naturalističke i realističke koncepcije - kaže prof. dr Bogdan Brukner.

  Ova figurina je posebna zbog svoje monumentalnosti u odnosu na slične nalaze. Njena visina iznosi 38 cm, pravi je div u poređenju sa do sada pronađenim nekompletnim statuetama istog tipa, čija visina ne prelazi 15 cm. Jedinstvena je u svetu, premda neki arheolozi osporavaju značaj ovog nalaza. Ako svemu dodamo da su u njoj sjedinjeni simboli ženske i muške plodnosti, invencija tadašnjeg umetnika, pre više od 7000 godina, izaziva ushićenje. Gledana u celini, statueta deluje genijalno. Crvenokosa boginja i pored vidno izraženih atributa ženske plodnosti istovremeno je i simbol muške plodnosti jasno prikazan testisima i falusom. Kreativnost praistorijskog skupltora prosto je neponovljiva i ukazuje na visoki stepen umetničke kulture prvih zemljoradnika u doba ranog neolita na našim prostorima.
  Ko je mene poznavao, ni pakao mu neće teško pasti.

 2. #2

  Odgovor: Odžaci

  Mala letošnja šetnja centrom Odžaka

  Ime: o (1).JPG Pregleda: 697 Veličina: 347.7 KB

  Ime: o (2).JPG Pregleda: 581 Veličina: 331.4 KB

  Ime: o (7).JPG Pregleda: 696 Veličina: 321.3 KB

  Ime: o (8).JPG Pregleda: 631 Veličina: 319.2 KB

  ''Дрворед платана,кестена и липе - споменик природе
  Дрворед платана, кестена и липе, дуж саобраћајницу из Сомбора, 1978. годиене стављен је под заштиту државе. Дрворед платана, кестена и липе представља једино заштићено природно добро на територији Оџака.'' (Vikipedija)

  Ime: o (9).JPG Pregleda: 600 Veličina: 318.5 KB

  Ime: o (10).JPG Pregleda: 642 Veličina: 285.2 KB

  Ime: o (11).JPG Pregleda: 666 Veličina: 316.7 KB

  Ime: o (12).JPG Pregleda: 610 Veličina: 312.8 KB

 3. #3

  Odgovor: Odžaci

  Samo sam prolazio Odžacima nisam nijednom bio inače grad je po slikama lep, a još lepši kada se boravi u njemu turistički, prva fotografija gosn Nenada me podseća pomalo na Kovilj deo kod robne kuće, i Futog krivudavu ulicu blizu crkve. Nadam se da ću jedared posetiti Odžake sa svojim društvom-prijateljima te da ćemo se divno provesti tamo jer slika govori više od iljadu reči.

 4. #4

  Odgovor: Odžaci

  Crvenokosa boginja

  Orijentaciona iskopavanja na lokalitetu Donja Branjevina počela su 21. marta 1989. i trajala su do 10. septembra iste godine. ..
  ... ova Crvenokosa boginja zaslužuje posebnu pažnju. Ona predstavlja u umetničkom, estetskom i istorijskom smislu najzreliju manifestaciju jednog verovanja tih nama dalekih populacija starijeg neolita...

  Ova figurina je posebna zbog svoje monumentalnosti u odnosu na slične nalaze. Njena visina iznosi 38 cm, pravi je div u poređenju sa do sada pronađenim nekompletnim statuetama istog tipa, čija visina ne prelazi 15 cm. Jedinstvena je u svetu, premda neki arheolozi osporavaju značaj ovog nalaza. Ako svemu dodamo da su u njoj sjedinjeni simboli ženske i muške plodnosti, invencija tadašnjeg umetnika, pre više od 7000 godina, izaziva ushićenje. Gledana u celini, statueta deluje genijalno. Crvenokosa boginja i pored vidno izraženih atributa ženske plodnosti istovremeno je i simbol muške plodnosti jasno prikazan testisima i falusom. Kreativnost praistorijskog skupltora prosto je neponovljiva i ukazuje na visoki stepen umetničke kulture prvih zemljoradnika u doba ranog neolita na našim prostorima.'' (Vikipedija)

  Crvenokosa boginja ima počasno mestu u centru Odžaka.

  Ime: Od.JPG Pregleda: 889 Veličina: 320.0 KB

  Ime: Od (1).JPG Pregleda: 2879 Veličina: 311.2 KB

  Ime: Od (2).JPG Pregleda: 3178 Veličina: 311.1 KB

  Ime: Od (3).JPG Pregleda: 1063 Veličina: 293.1 KB

  Ime: Od (4).JPG Pregleda: 867 Veličina: 356.3 KB

  Ime: Od (5).JPG Pregleda: 737 Veličina: 332.1 KB

  Ime: Od (6).JPG Pregleda: 638 Veličina: 249.3 KB

  Mesto pronalaska Crvenokose boginje - lokalitet Donja Branjevima kod Deronja.

  Sada je to ogradjen prostor na kome se nema šta videti osim table sa opisom nalazišta. Koliko mogu da zaključim po nastrešnici, tu se mogu održavati predavanja grupama, verovatno učenika i studenata.

  Ime: Od (7).JPG Pregleda: 555 Veličina: 237.7 KB

  Ime: Od (8).JPG Pregleda: 1032 Veličina: 234.2 KB
  Deronje - putokaz ka arheološkom nalazištu.

Tagovi za ovu temu

Vaš status

 • Ne možete pokrenuti novu temu.
 • Ne možete poslati odgovor.
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoje poruke
 •