Od Crkve do Ali Babine pećine I
Prikaz rezultata 1 do 14 od ukupno 14
 1. #1

  Od Crkve do Ali Babine pećine I

  Uvodna reč


  Iz naslova ovog kratkog izlaganja možete i sami da pretpostavite da je u Crkvi došlo do drastičnih promena. Crkva može opravdati svoje postojanje samo ako je "stup i uporište istine (1 Timotijeva 3:15)" i pod uslovom da je sazidana "na temelju apostola i proroka, gde je ugaoni kamen sam Isus Hristos (Efescima posl. 2:20)".
  Crkva koja je sazidana na temelju učenja crkvenih otaca i tradicije, više ne opravdava svoje postojanje, pošto ne izvršava misiju koju joj je Hristos poverio.
  Čak i površnim znalcima poznato je da je Bog svoju Crkvu osnovao u pustinji. Na žalost ta crkva se vremenom iskvarila.
  Sveštenstvo udruženo sa svetovnim vladarima zauzelo je mesto Boga. Samim tim božiji predstavnici postali su suvišni. Zlostavljanje proroka postala je uobičajena praksa.
  Kada je prorok Amos došao da objavi kaznu namenjenu bezbožnom caru Jerovoamu, prvi koji mu se suprotstavio bio je, gle čuda, sveštenik Amasija koji se ovako obraća proroku Amosu:"vidioče, idi, beži u zemlju Judinu, i onde jedi hleb i onde prorokuj. A u Vetilju više ne prorokuj, jer je svetinja careva i dom carski" (Amos 7:12,13).
  Dom Božiji koji je postao dom carski, Hristos je nazvao hajdučkom pećinom (Matej 21:13).
  Polazeći od činjenice da u toj crkvi nije bilo mesta ni za Boga ni za njegove predstavnike, Hristos je napustio tu otpalu crkvu i osnovao prvu hrišćansku sektu. Da dobro ste videli, sektu. Kako sad to zapitaće se mnogi od vas koji čitaju ove redove. Vrlo jednostavno. Tadašnje izopačeno sveštenstvo nazivalo je sektašima i jereticima sve one koji su napustili otpalu crkvu, što vidimo iz izveštaja koji je zapisan u Delima apostolskim 28:22. Tu jevrejske starešine upućuju hrišćanskom apostolu Pavlu molbu koja glasi: "molimo da čujemo od tebe šta misliš; jer nam je poznato za ovu jeres da joj se svuda nasuprot govori". Kao što vidite, hrišćanska nauka koju je apostol Pavle propovedao, jevrejske starešine smatrale su kao jeres, a vi ste već saznali da je osnivač te jeresi bio sam Isus Hristos. Dobro dakle, upamtite da je osnivač te jeresi ili sekte bio lično Hristos. Pa kada je On bio sektaš i jeretik onda i njegovi pravi sledbenici isto moraju biti sektaši i jeretici. U protivnom ispalo bi da su oni veći od svog osnivača Isusa Hrista. U Hristovo vreme baš kao i danas starešine otpale crkve Hrista i njegove sledbenike nazivaju sektašima i jereticima. I kada meni neko kaže da sam sektaš i jeretik taj mi nesvesno odaje priznanje da sam sledbenik onoga koji je put, istina i život, Isus Hristos. A svaki onaj koji sebe smatra hrišćaninom morao bi biti sektaš i jeretik jer u protivnom slučaju ne bi bio Hristov sledbenik već bi bio sledbenik starešina otpale crkve koja gazi Božije zapovesti. U nastavku izlaganja pokazaću, uz pomoć Svetog pisma, da je današnja otpala crkva ukinula drugu Božiju zapovest koja zabranjuje upotrebu slika ili ikona. Ako nekim slučajem neko nije dobro razumeo reči zapisane u 20-toj glavi druge knjige Mojsijeve u 4-om i 5-om stihu ja ću, da bismo otklonili sve moguće nedoumice, pročitati reči zapisane u 5-oj Mojsijevoj knjizi, a u 15-om i 16-om stihu gde piše: "Čuvajte dobro duše svoje; jer ne videste nikakvog lika u onaj dan kad vam je Gospod govorio na Horivu, da se ne biste pokvarili i načinili sebi idola ili kakvu god sliku od čoveka ili žene".
  Ove božanske reči pravoslavni svetac Teofan smatrao je za jeres i tako dokazao da je samo jedan od Valovih sveštenika ili antihrist. Na osnovu pročitanih Božanskih reči svaki onaj koji sebi načini sliku ili ikonu od čoveka ili od žene da bi im se klanjao i pred njima se molio, misleći da time ugađa Bogu, ustvari samo dokazuje da se duhovno iskvario pošto je sebi načinio idola što druga Božija zapovest strogo zabranjuje. Pored ukidanja ove druge Božije zapovesti otpala crkva ukinula je i četvrtu Božiju zapovest a kada i gde se to dogodilo objašnjava Piter Džiermen u knjizi pod naslovom: katehizam katoličke doktrine na 50-oj strani gde piše: "Mi poštujemo nedelju umesto subote zato što je katolička crkva, 336-te godine na Laodikijskom saboru prenela svečanost sa subote na nedelju". Više je dakle nego jasno da svetkovanje subote nije ukinuo Bog nego je to učinila otpala crkva. Da stvar bude gora,ona je to učinila u Hristovo ime i tako nedvosmisleno dokazala da ona ne zastupa Hrista već antihrista (vidi Danilo 7:24,25).


  Za one koji nisu upućeni, naznačiću da antihrist nikada ne priznaje da radi protiv Hrista, već on nezakonito i vešto vlada umesto Hrista.
  Proroci paganskog boga Vala da bi prevarili tadašnji božiji narod koristili su ime Val. Kada su se obraćali svome bogu oni su vikali: Vale, Vale, tj. gospodaru, gospodaru.
  Prevara se sastojala u tome što oni nisu prizivali pravoga Boga Jahvu, Gospodara neba i zemlje, već su prizivali svog neznabožačkog idola Vala. Narod misleći da je reč o živome Bogu, učestvovao je na tim neznabožačkim skupovima i tako je kršio 2-gu Božiju zapovest. Na koji način deluje današnji antihrist, saznaćete u nastavku.
  Pošto je u svim današnjim crkvama i verskim zajednicama iznošenje čiste Biblijske istine zabranjeno, ja ne pripadam ni jednoj od njih. Ljude upućujem na Sveto pismo, a ne na trdiciju.
  U jevanđelju po Mateju 28:20 Hristos zahteva da njegovi sledbenici druge uče da drže sve što je Isus zapovedio dok današnje Valove pristalice u svešteničkoj odori, ljude uče da treba da drže tradiciju, tj. ono što su oni sami zapovedili. Umesto da ostanu gospodnje sluge oni su nezakonito postali vladari života i smrti.
  U Nemanjićkoj Srbiji oni su odlučivali o svemu jer je u njihovim rukama bila i duhovna i svetovna vlast. Danas oni ovu drugu nemaju, ali kada im se ukaže prilika oni je bahato osporavaju.
  Nedavno, tj. 30.10.2009 vladika banatski Nikanor izjavio je da je Pravoslavna crkva starija od Vrhovnog suda. Da bi to i dokazali 70-ak sveštenika fizički su sprečili izvršenje odluke Vrhovnog suda.
  Navikli smo da Valovi sveštenici preziru odluke nebeskog Vladara, (uporedite Nikanorov cenovnik sa Hristovim rečima iz jev. po Mateju 10:7,8 ) a relativno novo je to što sada počinju da preziru i odluke ovozemaljske vlasti.
  Da stvar bude gora, za svoje destruktivne aktivnosti oni godišnje dobijaju pola miliona eura od vlasti čije odluke preziru. Ako je moć suda slaba, onda je sprega između "Amasije" i "Jerovoama" jaka (vidi Amos 7:8-13).
  Oni koji su pažljivo čitali uvodne reči mogli su da primete da ja crkvu ne smatram za neko sigurno mesto gde čovek može da sazna istinu koja mu je potrebna za duhovni rast. U praksi crkva neprestano meša tradiciju i učenje Svetog pisma tako da neupućeni narod veruje da je celokupna praksa crkve u skladu sa onim što u Svetom pismu piše.
  Da li je naopako učenje crkve po mnogim pitanjima stvar neke slučajnosti ili je pak otpad crkve od Hristove vere bio davno prorečen u samom svetom Pismu?
  Na ovo pitanje odgovor je dao apostol Pavle u svojoj drugoj poslanici Solunjanima 2:3-4 gde čitamo: "Da vas niko ne prevari nikakvim načinom; jer Hristos neće doći dok ne dođe najpre otpad,i ne pokaže se čovek bezakonja, koji se protivi i podiže više svega što se zove Bog ili se poštuje, tako da će on sesti u crkvi Božijoj kao Bog pokazujući sebe da je Bog".
  Na ovim našim terenima dve najglasnije verske organizacije: pravoslavna i katolička za sebe tvrde da su Božja crkva. Ni jedna od ove dve crkve ne žele ništa da čuju o pomenutom otpadu već ga one pripisuju sektama.Takva tvrdnja ne može da prođe jer proročanstvo jasno tvrdi da će čovek bezakonja sesti u Božjoj crkvi a ne u Božjoj sekti.
  Ako uporedimo praksu apostolske crkve, sa praksom današnjih crkava doći ćemo do neizbežnog zaključka da je u proročanstvu najavljeni otpad uveliko ušao u crkvu; a crkva u kojoj caruje otpad više ne može biti crkva već samo hajdučka pećina, kako je to sam Hristos rekao.
  Dok sa jedne strane crkveni velikodostojnici grme protiv sekti, apostol Pavle u 1. poslanici Korinćanima 11:19 naprotiv kaže da treba da postoje jeresi ili sekte da se pokažu koji su pošteni; sveštenstvo zadojeno učenjem tradicije i po ovom predmetu suproti se učenju apostola i proroka.
  Najbolji dokaz o postojanju otpada u crkvi je činjenica da je u svim zemljama crkva povezana sa vlastima. A ko je čitao jevanđelje mogao je primetiti da se Hristos nikada nije obraćao vlastima ni da ga zaštite kad je bio u opasnosti niti je od vlasti zahtevao da prisili narod da bi ga poštovao i sprovodio njegovo učenje.
  Apostoli takođe nisu tražili potporu vlasti da silom nametnu svoje propovedanje.
  U prvim vekovima posle Hrista,crkva je poštovala ljudsko pravo slobodnog izbora.Tek onda kada su se u crkvu počeli uvlaciti mnogobožački obredi i kad se crkva oslonila na državnu vlast, počela je silom da nameće svoja učenja.
  U našoj zemlji crkva je svoje učenje nametnula uz pomoć vlasti koja je crkvi dozvolila da u školu uvede veronauku i tako po svojoj zelji utiče na formiranje mladih umova koji se od malih nogu uče poštovanju tradicije koja se otvoreno protivi učenju Svetog pisma.Tako crkva umesto da bude mesto gde se pripremaju kandidati za stanovanje na novoj zemlji,crkva priprema kandidate koji će završiti u ognjenom jezeru.
  Činjenica da veronauka nije obavezna ne menja mnogo stvar jer deca koja ne žele da prate veronauku smatraju se za bele vrane i tako se na njih indirektno vrši pritisak kako bi i ona prihvatila da prate časove veronauke.
  Cilj veronauke je da decu privikne na držanje raznoraznih običaja neznabožačkog porekla a koji se naravno deci predstavljaju kao dobri hrišćanski običaji. A lukavi sveštenici savršeno dobro znaju koliko je teško napustiti običaje koje smo primili u detinjstvu. Proročanstvo da će čovek bezakonja sesti u Božijoj crkvi i da će pokazivati sebe kao da je on Bog doslovce se ispunilo. Da biste se u to uverili dovoljno je da saslušate reči pape Lava Xlll iz Encikličkog pisma od 20-og juna 1894-god, gde čitamo :"Mi držimo mesto na zemlji koje pripada Svevišnjem Bogu".
  U časopisu the Catholic National od jula 1895-te godine čitamo: "Papa nije samo predstavnik Isusa Hrista,već je on lično Isus Hristos,sakriven pod plaštem tela".
  Nijedan katolik i ne pomišlja da ovakva izjava nije ništa drugo nego užasna hula na Boga; a vajnoj Pravoslavnoj crkvi ne smeta ovakva tvrdnja pošto ne osporava apostolstvo Katoličke crkve iako njen poglavar jednom takvom tvrdnjom dokazuje da je antihrist.
  U knjizi proroka Isaije u 33-oj glavi i u 22-om stihu čitamo: "Gospod je naš sudija i On je taj koji nam postavlja zakone". Papa pošto smatra da je i on sam Bog nametnuo je svoje zakone i običaje koje sprovodi manje-više ceo hrišćanski svet i time ustvari priznaje da je rimski papa Bog ne samo za katolike već i za pravoslavce i protestante. Doduše,pravoslavci i protestanti papu ne priznaju teorijski ali ga u praksi još te kako priznaju. Nastavak ovog izlaganja će nam to nedvosmisleno potvrditi.

  U Hristovo vreme kao i za vreme apostola sledeći običaji i prakse nisu postojale:

   300-te uvedena je molitva za mrtve,
   320-te paljenje sveća i osenjivanje znakom krsta,
   336-te na saboru u Laodikeji usvojeno je praznovanje neznabožačke nedelje umesto Božanskog dana odmora-subote,
   394-te usvojena je liturgija kao svakodnevna služba,
   431-ve na saboru u Efesu,počelo je obožavanje Marije i tom prilikom prvi put Marija je nazvana majkom Božjom,
   500-te sveštenici su počeli da se drugačije oblače od drugih ljudi,
   593-će papa Grgur I uspostavlja dogmu o čistilištu,
   600-te uvedena je molitva neposredno Mariji,anđelima i svecima,
   607-me imperator Foka nazvao je papom rimskog biskupa Bonifiktu III,
   709-te sa papom Konstantinom počelo je ljubljenje papinih nogu, '
   786-te odobreno je obožavanje krsta,ikona i relikvija,
   850-te sveštenici blagosiljaju običnu vodu i nazivaju je svetom,
   995-te papa Jovan XV kanonizuje umrle svece,
   1215-te na Lateranskom koncilu ustanovljeno je ispovedanje svešteniku umesto Bogu, .
   1229-te koncil u Valensiji zabranio je vernicima laicima čitanje Biblije i istu je proglasio zabranjenom knjigom,
   1545-te koncil u Trentu,izjednačio je tradiciju i Bibliju.

  Pravoslavna crkva otišla je još jedan korak dalje pošto smatra da je tradicija iznad Svetog Pisma.
  Ovo je svakako vrhunac otpada i huljenja na Boga. Nadam se da vam je konačno jasno zašto se u
  Bibliji otpala crkva naziva hajdučkom pećinom i Vavilonom,kao i zašto se u Jovanovom otkrivenju upućuje poziv: "iziđite iz nje narode moj,da se ne pomešate u grehe njezine i da vam ne naude zla njezina".
  Ako pripadate Božijem narodu, vi ćete se odazvati ovom pozivu, a ako mu ne pripadate, onda vam ovaj poziv i nije upućen.

  ***


  Čitaoci kojj i su pažljivo pratili prethodno izlaganje, morali su primetititi da je sadržaj tog izlaganja bio vrlo neuobičajen, jer su mnogi prvi put u životu čuli da današnja crkva nije sveta, kako to popovi tvrde, jer je svojom naopakom praksom dokazala da se proročanstvo o njenom otpadu doslovce ispunilo.Moguće je da se neki od vas pitaju zašto im sveštenici nisu nikad govorili o toj tako važnoj temi.Odgovor na to pitanje je vrlo jednostavan:pošto ta tema ama baš ni malo ne tera vodu na njihovu vodenicu, prirodno je da oni tu temu zaobilaze.
  Da bi stvari bile jasnije,ovom prilikom objasniću vam šta znači biti svet. Da li to znači imati oreol oko glave ili pak nešto mnogo ozbiljnije? Svakako se radi o ovomdrugom.Svojevremeno Bog je svom izabranom narodu rekao sledeće reči;"Bićete mi sveti,jer sam ja svet i odvojio sam vas od drugih naroda da budete moji (3 Moj.20:26)".
  Obratite pažnju na činjenicu da svetost i odvojenost idu zajedno.Odvojenost od čega,zapitaće se neki od vas. U 3-oj Mojsijevoj knjizi u 18-oj glavi čitamo sledeće:"Nemojte činiti što se čini u zemlji egipatskoj u kojoj ste živeli,niti činite što se čini u zemlji Hananskoj u koju vas vodim i po uredbama njihovim nemojte živeti, nego moje zakone vršite i moje uredbe držite živeći po njima".
  Svet je dakle onaj ko živi po Božijim uredbama i zakonima i pri tom sasvim odbacuje neznabožačku praksu koja nije po Božijoj volji. Kod neznabožaca kako jučerašnjih tako i današnjih, uobičajeno je da čovek legne sa tuđom ženom ali Bog tako nešto zabranjuje svom narodu.
  Neznabošci su takođe imali običaj da legnu sa osobom istog pola, a poneki čak i sa životinjom. A sada jedno pitanje za nedosledne pravoslavne moraliste: zašto oni misle da zapovest iz 2. Moj 22:19 još uvek važi, a ona iz 2. Moj. 31:14 više ne važi. Ili važe obe ili ni jedna.
  Pošto je Bog naredio svom narodu da bude svet on je morao u praksi biti odvojen od takvih običaja koji skrnave čoveka.
  Bog ne samo da je zabranio svom narodu da poštuje neznabožačke bogove nego im je čak zabranio da oponašaju neznabožačke rituale ili ceremonije na bogosluženju. Kada je Hristos u prvom veku osnovao prvu hrišcansku sektu,tako su je zvale verske vođe tadašnjeg vremena,ta prva hrišćanska sekta ili narodu poznata pod imenom apostolska crkva,bila je u potpunosti odvojena od tih mnogobrojnih izopačenih običaja neznabožačkog porekla.Ali kada se ostvarilo proročanstvo iz druge poslanice Solunjanima 2:3,4, u crkvu su ponovo ušli neznabošci.
  Oni su strpljivo uvodili svoju neznabožačku praksu, u crkvi je nastala jedna opšta zbrka; a crkva u kojoj ima zbrke više nije crkva nego Vavilon.
  Prethodno smo saznali da se rani hrišćani nisu molili za mrtve; ta je praksa uvedena 300-te godine.
  Od tada sveštenici uz pristojnu naknadu čitaju molitve za mrtve, uveravajući žive da to mnogo vredi iako ništa ne vredi.
  Do 320-te godine hrišćanima nije padalo na pamet da u bogoslužbene svrhe pale sveće ali neznabožački sveštenici u hrišćanskom ruhu dosetili su se da na prodaji sveća može da se zaradi lepa para,uspeli su da ubede svoje nazovi vernike da je potrebno paliti sveće i oseniti se znakom krsta.I lakoverni ljudi podlegoše sugestijama pohlepnih sveštenika koji sa uspehom uveravaju svoje stado da ono čini Bogu službu kada čini te besmislene gestove.
  Da bi ostvario svoje paklene planove neznabožački car Konstantin bajagi postaje hrišćanin. Da bi olaksao ulazak neznabožaca u vajnu hrišćansku crkvu, on izdaje naredbu kojom se ukida 4-ta Božija zapovest o svetkovanju subote i umesto nje nameće svetkovanje neznabožačkog dana sunca, nedelje. Ta naredba izdata je 7-og marta 321-ve godine.
  Dakle svi današnji posetioci neznabožačkih hramova treba da znaju da oni kada nedeljom posete neki od tih hramova ne izvršavaju 4-tu Božiju zapovest već se pokoravaju naređenju jednog bezbožnog cara koji je sam sebi dozvolio da čini što Bog nijednom smrtniku nije nikad dozvolio.U jevanđelju po Mateju 5:18 Hristos kaže: "dokle nebo i zemlja stoji neće nestati ni najmanjega slovca ili jedne malenkosti iz zakona dok se sve ne izvrši". Tako reče vladar svemira Hrist ali se tome usprotivi slavni antihrist Konstantin.On je smatrao da je njegov autoritet iznad Hristovog autoriteta pa je zato praktično osporio Hristove reči izdavši naređenje da se umesto subote slavi nedelja.
  I gle čuda,dve najglasnije crkve koje sebe smatraju naslednicama apostolske crkve, Pravoslavna i Katolička, pomenutog neznabožačkog cara Konstantina, umesto da proglase za antihrista i jeretika, one ga proglasiše za sveca.
  (Kada se rimski imperator Konstantin preobratio u hrišćanina i dao ogromno bogatstvo tadašnjem papi Silvesteru I , stvorio je prvog bogatog papu. Dante završava "Pakao" stihovima :
  "Avaj! Koliko si mnogo nesreća
  Prouzrokovao o Konstantine,
  Ne što si postao hrišćaninom, već blagom
  Kojim si darivao prvog bogatog svetog oca. ")

  Hramovi u kojima se bogosluženja održavaju nedeljom nisu hrišćanski nego neznabožački. Svi vi koji, idete nedeljom u te hramove da se poklonite, umesto da se klanjate Hristu,vi se klanjate senima antihrista Konstantina. Tada poštujete dan koji je on naredio da se poštuje, umesto da poštujete dan koji je Hristos uspostavio i lično poštovao za vreme svoje misije na zemlji. Ko sledi Hrista,hrišćanin je(Luka 23:56), a ko sledi antihrista Konstantina i sam je nesvesno postao antihrist, jer svojom praksom dokazuje da je Hristov protivnik.
  Otpad se nažalost nije zaustavio samo na ukidanju 4-te Božije zapovesti već je nastavio svoj pakleni hod 431-ve godine na saboru u Efesu. Tada je Hristova majka, Marija dobila titulu Ma jka Božija. Ispada da su tom prilikom Hristovi protivnici pokazali vece znanje od samoga Hrista i stavili mu do znanja da je Hristos i dalje Bog iako je postao čovek.U jevandelju po Jovanu 8:40 Hristos kaže Jevrejima:" Sad gledate mene da ubijete, čoveka koji vam istinu kazah, koju čuh od Boga".
  Dakle sam Hristos za sebe kaže da je čovek ali Efeski Sabor to osporava, time što Mariju naziva Majkom Božijom. Žena može da rodi samo čoveka a nikako Boga.Dok su efeski neznabošci bili van takozvane hrišćanske crkve oni su svoju lokalnu boginju Dijanu poštovali i zvali majkom božijom a kada su se uvukli u crkvu istu titulu dodelili su i Mariji.
  Za Hrista pre utelovljenja, upoređenog sa Melhisedekom, kaže se u 7-oj glavi Jevrejima poslanice da je bez oca, bez matere, bez roda, ne imajući ni početka danima, ni svršetka životu.
  Pored ostalih ovo bi trebalo da znaju i antihrišćanski nastrojeni "Jehovini svedoci ". Oni Hrista predstavljaju kao prvo Božije stvorenje što je notorna laž. Želja svetine koja se uvukla u takozvanu crkvu izražena je u 30-oj glavi proroka Isaije od 9-11 stiha gde čitamo; "Narod su nepokoran, sinovi lažljivi, sinovi koji neće da slušaju zakona Gospodnjega; koji govore vidiocima: NEMOJTE viđati, i prorocima;NEMOJTE nam prorokovati što je pravo, govorite nam mile stvari, prorokujte prevaru;svrnite s puta, odstupite od staze, NEKA NESTANE ispred nas sveca Izrailjeva".
  1229-te god. Koncil u Valensiji zabranio je upotrebu Biblije; tako je ispunjena želja crkvene svetine da nestane sveca Izrailjeva.
  Od tada vi poštujete katoličko-pravoslavnog boga ili kneza ovoga sveta, koji mrzi sve što je rekao svetac Izrailjev.
  Da li će te slediti kneza ovoga sveta ili nebeskoga Boga, odlučite sami.
  Poruku je izmenio silvia, 18.07.2012 u 08:42 Razlog:
    Vrh

 2. #2

  Odgovor: Od Crkve do Ali Babine pećine I

  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  U nastavku izlaganja pokazaću, uz pomoć Svetog pisma, da je današnja otpala crkva ukinula drugu Božiju zapovest koja zabranjuje upotrebu slika ili ikona. Ako nekim slučajem neko nije dobro razumeo reči zapisane u 20-toj glavi druge knjige Mojsijeve u 4-om i 5-om stihu ja ću, da bismo otklonili sve moguće nedoumice, pročitati reči zapisane u 5-oj Mojsijevoj knjizi, a u 15-om i 16-om stihu gde piše: “Čuvajte dobro duše svoje; jer ne videste nikakvog lika u onaj dan kad vam je Gospod govorio na Horivu, da se ne biste pokvarili i načinili sebi idola ili kakvu god sliku od čoveka ili žene”.
  Ovo je već više puta objašnjeno i razjašnjeno. Ali očigledno ne vredi
  Kao prvo, crkva ne ukida i ne krši Božije zapovesti! To rade pojedinci u njoj! Pa se onda, zbog nekolicine bezbožnika svi stavljaju u isti koš! A ima pravednih i pobožnih ((ne bezgrešnih, jer niko nije bezgrešan osim Hrista)) ljudi po crkvama, za koje se ne čuje i koji se neeksponiraju...Najupečatljiviji primer je bio sam patrijarh Pavle...Ili misliš da je i on izišao iz "Ali Babine pećine"
  Budi siguran da je Pavle sada sa Bogom i sa Hristom u onom najpozitivnijem smislu!

  Kao drugo, druga Božija zapovest se odnosi na OBOŽAVANJE kojekakvih, raznoraznih, i nepostojećih bogova, kojima su se klanjali ondašnji neznabožački narodi! A ne u bukvalnom smislu da zabranjuje upotrebu slika, tako kako si ti to predstavio...Baš suprotno, Bog je nadahnjivao pojedince sa umetničkim darom(koji je od Boga dat) kako bi u ono vreme nepismenom narodu objasnili i približili Božiji koncept spasenja...bukvalno su im crtali šta Bog želi od ljudi!
  U drugom primeru koji si naveo iz 5-te Mojsijeve, Bog govori da Njega niko ne može videti, i da se ličnost Božija ne oslikava i ne predstavlja ničim ovozemaljskim... to opet nema nikakve veze sa ikonama jer se na njima ne oslikava Božanska ličnost, nego ličnosti - ljudi - koji su služili Bogu, i na taj način davali i bili primer drugim ljudima kako se treba ponašati i kako živeti život, Bogu ugodan.
  Dakle ikone služe samo kao neka vrsta podsetnika na ljude i dogadjaje, koji nas podsećaju da je Božiji moralni zakon moguće ispuniti, i da su ga te ličnosti ispunjavale i održavale kroz istoriju...Jednostavno rečeno, ikone i slike po crkvama su kao ilustrovana Biblija! I tu nema nikakvog klanjanja i obožavanja idola!
  Sa druge strane u prvu si kada kažeš da mnogi vernici akcenat bacaju na kačenje slika, obrede i slavljenje slave, a suštinu zanemaruju i sklanjaju pod tepih! Ali nisu slike, ikone, obredi i slave krivi za njihovo ponašanje, nego oni sami! U svakome ponaosob leži ključ koji otključava vrata iza kojih nas Hrist čeka. Samo treba uložiti malo truda i ne biti pasivni posmatrač, i ključ će biti nadjen...
    Vrh

 3. #3

  Odgovor: Od Crkve do Ali Babine pećine I

  U svojoj replici na brošuru Od crkve do Ali Babine pećine ser Gogsy nastupa u svojstvu dogmatičara koji postavlja tvrđenja bez dovoljnog opravdanja i koji se, uprkos protivrazloga, uporno pridržava tih tvrdnji (Vujaklija).
  Kler (sic!) Gogsy umesto da zapovesti izvršava onako kako su napisane on ih komentariše i i izvrće da bi opravdao svoju praksu. On mnogo ne brine što su njegova objašnjenja u direktnoj suprotnosti sa onim što u zapovestima piše. Dok druga zapovest jasno kaže da ne može da se gradi nikakva slika ni od onoga što je gore na nebu, ili dole na zemlji, kler Gogsy kaže da ipak može i još očekuje da se i drugi slože sa njegovim objašnjenjem koje suštinski menja samu zapovest. Četvrta zapovest izričito zahteva poštovanje sedmoga dana, koji je uspomena na stvaranje i dat je na samom početku čoveku-Adamu koji nije imao nacionalnost.
  Hristos u Novom zavetu takođe podvlači da je subota načinjena radi čoveka (Marko 2:27) dok kler Gogsy i njegovi istomišljenici smatraju da je ona načinjena radi Jevreja te je zato odbacuju da bi prihvatili neznabožački dan sunca. Vrhunac cinizma je kada pored svega toga kler Gogsy, ne trepnuvši, kaže da crkva ne ukida i ne krši Božije zapovesti. A istina je sasvim suprotna: crkva kao celina sistematski krši zapovesti dok ih samo pojedinci poštuju.a
  A sada da razmotrimo pitanje: da li bi velikodostojnici Pravoslavne crkve činili stvar dostojnu poštovanja kada bi recimo formalno poštovali subotu, a Gospodara od subote-Hrista (Marko 2:2 opisivali onako kako je to učinio patrijarh Irinej prilikom ustoličenja. Iz njegove besede moglo bi se jasno razumeti da je Hristos nedostižan uzor, citiram: pošto on NIJE mogao da greši. Zbog tog razloga Irinej je obećao da će slediti svetle primere nekih od svojih prethodnika i još nekih drugih.
  Svako ko je dobro proučio Novozavetne spise, naročito poslanicu Rimljanima 8:3 i poslanicu Filibljanima 2:5-8 mogao je razumeti da Hristos nije nikada grešio, ali da je MOGAO da greši. Tvrdnja da Hristos nije mogao da greši čini od Hrista jednog običnog prevaranta i glumca koga nečastivi izlaže iskušenjima ne bi li ga nekako ubedio da prekrši neku Božiju zapovest i tako učini greh; ali pošto Hristos po rečima Irineja nije mogao da greši ta iskušenja u stvari i nisu bila iskušenja pošto po toj logici on nije mogao da podlegne tim iskušenjima. Ako se unapred zna da Hristos ne može da podlegne iskušenjima čemu dugo gladovanje od 40 dana? Postoji li neko vispreno biće koje bi poverovalo da bi Sotona toliko navaljivao da Hrista navede na greh ako On nije mogao da ga učini? Božanski komentar na tu paklenu tvrdnju glasi: Teško tebi zemljo, kad ti je car dete (Knjiga propovednikova 10:16).
  Kako je, bez sumnje, pokojni patrijarh Pavle podržavao istu pogibeljnu tezu koja pogrešno predstavlja Hrista, uveren sam da će se nažalost i on naći u broju onih koji su opisani u Jevanđelju po Mateju 7:22, 23.
  Formalno prihvatanje subote ne bi ništa pomoglo onima koji pogrešno predstavljaju Gospodara od subote jer stoji napisano:koji sav zakon održi a sagreši u jednome, kriv je za sve (Poslanica Jakovljeva 2:10).
  Verska organizacija il crkva koja ne primenjuje pravilo zabeleženo u prvoj poslanici Korinćanima 5:9-13 neizbežno postaje Ali Babina pećina.
    Vrh

 4. #4

  Odgovor: Od Crkve do Ali Babine pećine I

  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  U svojoj replici na brošuru Od crkve do Ali Babine pećine ser Gogsy nastupa u svojstvu dogmatičara
  O da, ako sam "dogmatičar" u onom smislu u kojem reč "dogma" označava nešto što se ne dovodi u sumnju, i ne dozvoljava je...ondaK jesam! Jesam iz prostog razloga jer u Boga ne sumnjam i ne dovodim ni najmanje u pitanje njegovo postojanje!


  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  Kler (sic!) Gogsy umesto da zapovesti izvršava onako kako su napisane on ih komentariše i i izvrće da bi opravdao svoju praksu.
  Haha, Neočekivano smešno ... Svakojakim imenima me krstiše ovde, ali ti si baš baš maštovit. . .

  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  On mnogo ne brine što su njegova objašnjenja u direktnoj suprotnosti sa onim što u zapovestima piše. Dok druga zapovest jasno kaže da ne može da se gradi nikakva slika ni od onoga što je gore na nebu, ili dole na zemlji, kler Gogsy kaže da ipak može
  Hmm, kh kh...Bog nije stvorio čoveka da bude lutka niti drvo koje ne razmišlja i ne misli. Bog ne želi pasivne posmatrače, nego aktivne učesnike koji razmišljaju svojom glavom u, i o Njegovom planu spasenja...
  Dakle, zapovesti treba razumeti! A razumevanje se ne može postići ako ne mislimo i ne razmišljamo! 10 Božijih zapovesti su samo sažetak ukupnog MORALNOG ZAKONA koji je opisan u celoj Bibliji, i u Starom i u Novom Zavetu!
  Pa tako sad imamo situaciju upravo sa tom drugom zapovesti o "slikama", u kojoj se kaže ono što i ti tvrdiš->
  "Ne gradi sebi lik rezani, niti kakvu sliku od tvari koje su gore na nebu ili koje su dole na zemlji ili koje su u vodi ispod zemlje."
  Ali to je samo sažetak celokupne slike i suštine u kojoj se pre i posle ovog stiha, kaže->
  "Nemoj imati bogove druge do mene." i "Nemoj im se klanjati niti im služiti, jer sam ja Gospod Bog tvoj..."
  Sad vrlo jasno vidimo da Bog u drugoj zapovesti zapoveda-> NEMOJ IMATI DRUGE BOGOVE I IDOLE OSIM JEDNOG JEDINOG ISTINSKI ŽIVOG BOGA ! A ne, nemoj imati-> slike!!!

  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  Četvrta zapovest izričito zahteva poštovanje sedmoga dana, koji je uspomena na stvaranje i dat je na samom početku čoveku-Adamu koji nije imao nacionalnost.
  Hristos u Novom zavetu takođe podvlači da je subota načinjena radi čoveka (Marko 2:27)
  Ovde je već sasvim očigledno da fanatično poštovanje, klanjanje i služenje danu koji nazivamo-> Subota, a vas poštovaoce i služitelje tog dana -> subotarima, muti bistrinu uma i jasnoću sagledavanja istine.
  A ovako kaže Bog:
  12. Drži dan od odmora i svetkuj ga, kao što ti je zapovedio Gospod Bog tvoj.
  13. Šest dana radi i svršuj sve poslove svoje.
  14. A sedmi je dan odmor Gospodu Bogu tvom; nemoj raditi nikakav posao ni ti, ni sin tvoj ni kći tvoja, ni sluga tvoj ni sluškinja tvoja, ni vo tvoj ni magarac tvoj, niti koje živinče tvoje, ni došljak koji je kod tebe, da bi se odmorio sluga tvoj i sluškinja tvoja kao i ti.

  Gde ovde piše -> Subota??
  Nigde!

  Piše-> Šest dana radi…a sedmi dan je odmor Gospodu Bogu tvom….
  Dakle, Bog zapoveda da jedan dan u sedmici bude odmor i dan kada se posvećujemo samo Bogu, odlazak na bogosluženje, čitanje Svetog pisma...itd. Nije bitno koji je to dan!!! Može da bude i sreda i utorak i ponedeljak i subota i nedelja...ime dana uošte nije bitno! A nije bitno jer čovek treba svaki dan da se moli, zahvaljuje i misli o Bogu!
  A to isto i Hrist svedoči kada Ga nazivaju gospodarem subote, jer je lečio bolesne ljude u subotu, a to je po lažljivim Farisejima bilo zabranjeno...! Pa kada su napali Hrista zbog toga, dobili su objašnjenje ali ga nisu shvatili! Nisu shvatili, kao što ni ti neshvataš, da subota kao ime ne znači ništa, i da je subota stvorena zbog čoveka a ne čovek zbog subote...!

  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  Vrhunac cinizma je kada pored svega toga kler Gogsy, ne trepnuvši, kaže da crkva ne ukida i ne krši Božije zapovesti. A istina je sasvim suprotna: crkva kao celina sistematski krši zapovesti dok ih samo pojedinci poštuju.
  Nisi razumeo. Crkva kao koncept Hrišćanstva, crkva kao mesto gde se širi Reč Božija, crkva kao dom Božiji, crkva kao mesto gde je svakome bitan bližnji a ne auto parkiran ispred, crkva kao mesto molitve ...ne ukida i ne krši Zapovesti! To rade ljudi! Jer su nesavršeni, i grešni...I zbog toga je morao neko da plati za njih da ne izginu svi odreda... Hrist je platio...I sve novo stvorio!

  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  A sada da razmotrimo pitanje: da li bi velikodostojnici Pravoslavne crkve činili stvar dostojnu poštovanja kada bi recimo formalno poštovali subotu, a Gospodara od subote-Hrista (Marko 2:2 opisivali onako kako je to učinio patrijarh Irinej prilikom ustoličenja. Iz njegove besede moglo bi se jasno razumeti da je Hristos nedostižan uzor, citiram: „pošto on NIJE mogao da greši“.
  Ma šta se ‘vataš za lapsus živog čoveka?
  Naravno da je Isus kao čovek mogao da greši, ali kao Hrist(BOG) nije, jer Božiji karakter mu je davao snagu da se odupre svakome iskušenju, grehu i zlu...takav karakter bi i svi mi trebali da imamo...ali nemamo, jer smo Boga odbacili...ali zato imamo novu šansu, jer je Hrist platio za nas!! Medjutim ne da se sad ušuškamo u sopstvenim gresima, nego da iz dana u dan dajemo sve od sebe da postanemo bolji, jačajući sopstveni karakter...a tada će nam i Bog poslati silu da nam pomogne...

  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  Kako je, bez sumnje, pokojni patrijarh Pavle podržavao istu pogibeljnu tezu koja pogrešno predstavlja Hrista, uveren sam da će se nažalost i on naći u broju onih koji su opisani u Jevanđelju po Mateju 7:22, 23.
  Ti očigledno ništa ne znaš o patrijarhu Pavlu...ti si samo načuo nešto tamo o nekom Pavlu koji je bio patrijarh i tako to...hmm.
  Da li si nekada poslušao po neku besedu koju je pavle izgovorio? Da li si mogao primetiti sklad izmedju njegovih reči i njegovih dela?
  Da jesi, ne bi sad tako govorio...
  Dobronameran savet-> Manje se klanjaj i poštivaj subotu, a više živog Boga!
    Vrh

 5. #5

  Odgovor: Od Crkve do Ali Babine pećine I

  Nesreća je što ti nisi samo dogmatičar nego i dogmatičan te u prilog svojih tvrdnji ne daješ nikakve dokaze iz Biblije pa se na taj način želiš nametnuti kao autoritet koji je u istoj ravni sa Biblijom što je apsolutno neprihvatljivo.Ko negira Božiju reč negira i samo Božije postojanje.U nastavku teksta pokazaću ti da tebi nije strano da tako nešto učiniš što nije dostojno čoveka koji je sebi dodelio tako laskavu titulu(sera).Apsolutno si u pravu kada tvrdiš da Bog želi aktivne učesnike koji razmišljaju svojom glavom ali samo o onome što je rečeno u tekstu a ne o onome što ti pretpostavljaš da se nalazi u tekstu.Da bi se do toga došlo potrebno je da se primeni recept zabeležen u 2 Moj.24:7 gde piše:A oni(sinovi Izrailjevi) rekoše:što je god rekao Jahve činićemo i RAZUMEĆEMO.(Bio je to prevod francuskog renomiranog egzegete jevrejskog porekla po imenu Chouraqui).Jasno je dakle kao sunce da bi se zapovest razumela prvo je treba IZVRŠITI.Drugi ništa lošiji recept od prvog zabeležen je u 5 Moj.5:27ti kaži a mi ćemo SLUŠATI i tvoriti.U sledećem stihu Bog odobrava takvu proceduru.Tebi se očigledno ne sviđaju ni jedna od ponuđenih mogućnosti pošto ti svojim načinom razmišljanja dolaziš do zaključka da kada stoji napisano na severu to u stvari mora značiti na JUGU.Zašto?Jednostavno zato što ti samovolja omogućava da ostvariš svoje lične želje i da u isto vreme ostaviš utisak da izvršavaš Božiju volju.
  Bog nije našao za shodno da kaže.nemoj imati slike jer onaj ko izvrši deo zapovesti koji zabranjuje njihovo građenje ne može ih imati pa je zato jedna takva zapovest sasvim nepotrebna.Ako se pak ljudi pokvare pa ipak načine neku sliku kazne predviđene za tu vrstu prekršaja zabeležene su u 5 Moj.4:25,26.Ko negira Božiju reč automatski negira samoga Boga što redovno nažalost čini naš druželjubivi klerikalac Gogsy.Na moju veliku žalost on više ceni nauku Valovih sveštenika nego ono što je rekao sam Gospod preko svog proroka Mojsija.
  Pošto sam bez mnogo teškoća pokazao i dokazao da klerikalac(pristalica protiv Boga pobunjenog sveštenstva a ne jasnih Božijih uredaba datih preko velikana kao što je bio recimo Mojsije)Gogsy izvrće drugu Božiju zapovest, neće mi biti teško da pokažem da to isto čini i sa četvrtom zapovešću koja na jedan vrlo precizan način određuje koji dan u sedmici vernik treba da posveti Bogu.Citat koji je Gogsy naveo jasan je i daje potpun odgovor na to pitanje.Svi znamo da u jednoj sedmici ima sedam dana i na moje veliko zadovoljstvo Gogsy navodi i deo citata koji glasi:šest dana radia SEDMI je dan ODMOR.Sve je u savršenom redu dok Gogsy citira Pismo ali zlo počinje kada Gogsy postavlja pitanje koje je plod njegovog nepoznavanja materije o kojoj raspravlja.To pitanje glasi:gde ovde piše Subota?Tamo gde na srpskom jeziku piše:SEDMI je dan odmor na jevrejskom jeziku piše sedmi je dan Šabat(Subota).Isto piše ali na srpskom i u 2 Moj.16:26 kao i u 2 Moj.35:2 Ako Gogsy stvarno nije znao odgovor na postavljeno pitanje sada ga je dobio;ako je pak isti znao da odgovor negde postoji a u svojoj replica je kategorički ustvrdio da o Suboti nigde ne piše onda će nesrećni Gogsy morati dati odgovor na dan strašnoga suda.Ostaje mi nada da će se pomenuti iskreno pokajati i svoju grešku ispraviti.Bog dakle ne zapoveda da jedan dan u sedmici bude odmor nego zapoveda da to bude sedmoga dana u sedmici pa je prema tome apsolutno važno da Bogu posvetimo baš taj dan a ne neki dan koji sami odredimo jer u tom slučaju Zakonodavac više nije Bog nego mi sami.One koji sebi dopuštaju takve slobode Pismo naziva bogoborcima.Pošto nas izveštaj iz Jevanđelja po Mateju 28:1 upućuje na činjenicu da prvi dan u sedmicidolazi posle subote onda su sve dileme otklonjene.Kao što se vidi,ja sam izneo samo jasne činjenice zabeležene u Svetom pismu ali dok sam ih iznosio nisam silovao navedene stihove dok moj sagovornik to redovno čini.
  Kada moj sagovornik govori o crkvi on u stvari govori kakva bi ona trebala da bude i on govori kao čovek koji živi u nekom imaginarnom svetu.On govori o crkvi kao o mestu gde se širi Božija reč.Očigledno je da naš čiča-Gogsy poistovećuje širenje reči sa bespoštednim izvrtanjem reči i smatram da sam to maločas već pokazao i dokazao.Mene jako interesuje u kojoj to crkvi poimence može da se širi Gospodnja reč.Koliko je meni poznato ni u jednoj postojećoj crkvi,zvala se ona Adventistička,Baptistička,Katolička ili Pravoslavna crkva,nema mesta za one koji hoće da govore ono što u Bibliji stvarno piše.Ako pak neko poput mog sagovornika hoće da revnuje za običaje otačke,takav može da očekuje dobar prijem u bilo kojoj crkvi.U jednom trenutku dobio sam od našeg vrlog čiča-Gogsyja kompliment da nisam razumeo.Koliko je pak on razumeo o onima koje smatra za svece shvatiće kada bude pročitao iz romana:Braća Karamazov,knjigu pet,priču pet sa naslovom:priča o velikom inkvizitoru i nadam se da se tada više neće zamajavati iluzijama kao što to sad čini.Čiča-Gogsy zanosi se mišlju da je živi čovek učinio lapsus kada je rekao da Hristos nije mogao da pogreši.Jadac je u tome što velikodostojnici svih crkava koje sam maločas poimence naveo,imaju jedinstven stav po pitanju Hristove prirode i svi tvrde da je Hristos uzeo bezgrešnu ljudsku prirodu te Ga na taj način još jednom razapeli.Čiča Gogsy je na sreću razumeo da je Hristos kao čovek mogao da pogreši ali nažalost nije razumeo da je na zemlju Hristos došao isključivo u svojstvu čoveka što se iz čitanja Jevanđelja po Jovanu 1:1 i 14 da jasno razumeti.Apsolutno nijedan Novozavetni spis ne govori o Hristu kao o bogočoveku.Ta nakazna kovanica umotvorina je sveprisutnih Valovih proroka koji uživaju kada ljidi o njima govore:njihova svetost,neka poslušaju njima mrske reči:JEDINOME premudrome Bogu i Spasu našemu,kroz Isusa Hrista Gospoda našega,slava,veličanstvo,država i vlast pre sviju vekova i sad i u sve vekove.Amin.(Poslanica apostola Jude,stih 25).
    Vrh

 6. #6

  Odgovor: Od Crkve do Ali Babine pećine I

  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  Nesreća je što ti nisi samo dogmatičar nego i dogmatičan te u prilog svojih tvrdnji ne daješ nikakve dokaze iz Biblije
  Ma neee...Ja sam ovde citirao stihove iz Politikinog Zabavnika, a ne iz Biblije...bahh...

  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  pa se na taj način želiš nametnuti kao autoritet koji je u istoj ravni sa Biblijom što je apsolutno neprihvatljivo.
  Moj autoritet se oslikava u drugom Nicku-> "Nebitan lik"...I apsolutno potpuno sam nebitan u svoj ovoj priči...
  S druge strane postavlja se sasvim legitimno pitanje: koji si ti faktor da odredjuješ šta je prihvatljivo, a šta ne prihvatljivo? Biblija je pisana tako da je svako pa i debil može razumeti, samo ako čitanju i razumevanju pridje na pošten način...
  I prosto je neshvatljivo s kojom upornšću vi sektaši nastupate u vašim "lepo upakovanim" pljuvačinama na pravoslavlje, a samim tim i na celokupan koncept hriščanstva...Jer, pravoslavlje jeste i ostalo jedini istinski naslednik Hristovog učenja...Svi ste "vi" proizišli i izišli(čitaj pobegli) iz pravoslavlja tako što ste uvodili raznorazne "novine" , da si opravdate greh i olakšate život! Odnosno da šmugnete sa prve linije fronta duhovnog rata koji besni na planeti, u pasivne posmatrače! Hmm...

  Godine 424. pre nove ere Jevreji su odlučili koje će knjige ući u Stari zavet. Hrišćani 393. godine posle Hrista prave konačan dogovor i prihvataju jevrejske stavove o ovome. Kada se hrišćanstvo podelilo na pravoslavno i katoličko, dosta vremena se u Starom zavetu ništa nije menjalo. Godine 1546, katolička crkva donosi odluku koje će knjige činiti Stari zavet, s tim da se uvode i neke knjige koje do tada nisu ulazile u Stari zavet!?! A Pravoslavno hrišćanstvo se pre svega rukovodilo jevrejskim Starim Zavetom (ono što su Jevreji utvrdili 424. god p.n.e)!!!
  Pravoslavno i protestantsko hrišćanstvo više cene jevrejski kanon, a samim tim su i najbliži izvoru, dok katoličko i ostalo sektaško "hrišćanstvo" više prati Vulgatu (prevod Biblije na latinski jezik) i raspored knjiga u njoj!

  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  Ko negira Božiju reč negira i samo Božije postojanje.
  Naravno.
  Samo ti radiš ovde nešto još gore od toga! Ti daješ sebi za pravo da izostavljaš Božije Reči! Ti uzimaš zdravo za gotovo samo ono što ti odgovara, pa preskočiš/izostaviš ono što ti ne odgovara – čitavi pasusi i kilometarski stihovi su prosto preskočeni i odbačeni kod tebe!
  Najbolji dokaz za ovo su i tvoje tvrdnje o "slikama" i "danu odmora"! U’vatio si se za to ko pijan plota, pa u sopstvenim fanatičnim tvrdnjama i izjavama o "paklenoj pogibeljnosti" svih nas i kako će nas Bog kazniti zbog "nedržanja subote" i "kačenja slika", neuvidjaš da ti ona bitna suština promiče...pa postaješ "slep pored očiju i gluv pokraj ušiju" ...

  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  U nastavku teksta pokazaću ti da tebi nije strano da tako nešto učiniš što nije dostojno čoveka koji je sebi dodelio tako laskavu titulu(sera).
  Mani se čorava posla...Nego Bibliju u šake pa na ponovno čitanje...Kao što rekoh, Biblija je pisana da je i debili mogu razumeti, odnosno shvatiti suštinu. Potrebno je samo malo poštenja i otvorenog uma...

  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  Bog nije našao za shodno da kaže.nemoj imati slike jer onaj ko izvrši deo zapovesti koji zabranjuje njihovo građenje ne može ih imati pa je zato jedna takva zapovest sasvim nepotrebna.
  Opet ti o "slikama"?

  E kad si baš navalio s tim slikama, evo ja ću da ti naslikam/nacrtam šta Bog zapoveda i savetuje čoveka da čini, kako bi imao kvalitetan ovaj prvi život na grešnoj zemlji, i drugi večni...
  Ustvari, neću ja ništa! Nego, otvorićemo samu Bibliju, i pročitati šta nam sam Bog govori! Može?
  Evo, idemo->

  (Matej 22:35-40)
  35. I upita jedan od njih zakonik kušajući Ga i govoreći:
  36. Učitelju! Koja je zapovest najveća u zakonu?
  37. A Isus reče mu: Ljubi Gospoda Boga svog svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svom misli svojom.
  38. Ovo je prva i najveća zapovest.
  39. A druga je kao i ova: Ljubi bližnjeg svog kao samog sebe.
  40. O ovima dvema zapovestima visi sav zakon i proroci.


  Dakle, Ljubi Gospoda Boga svog i ljubi bližnjeg svog kao samog sebe!

  Drži se ove zapovesti i nećeš pogrešiti, jer ko drži ovu zapovest taj sam po sebi ne može ni da: Ubija, laže, krade, vrši preljube, nepoštuje roditelje, ima slike i idole koji prestavljaju druge nepostojeće bogove...itd...

  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  Gogsy izvrće drugu Božiju zapovest, neće mi biti teško da pokažem da to isto čini i sa četvrtom zapovešću ….Sve je u savršenom redu dok Gogsy citira Pismo ali zlo počinje kada Gogsy postavlja pitanje koje je plod njegovog nepoznavanja materije o kojoj raspravlja.To pitanje glasi:gde ovde piše Subota?Tamo gde na srpskom jeziku piše:SEDMI je dan odmor na jevrejskom jeziku piše sedmi je dan Šabat(Subota).
  Hahahaaaa .... baš me nasmeja slatko...eh...
  Kada je Biblija pisana reč Shabbat jeste označavala sedmi dan – dan odmora, ali tek mnogo kasnije je Shabat nazvan subotom! A subota, u biblijskom smislu ne znači ono što nama - u smislu naziva dana - znači subota. Subota je prevod hebrejske reči Shabbat što ustvari znači -> POČINAK! Tako da četvrta zapovest glasi: Seti se da svetkuješ dan počinka. Prosto prevod Shabbata sa subotom zna zbunjivati.
  U engleskom npr. jasno je uočljiva razlika između reči Shabbath (šabat) i Saturday (subote), ali u našem jeziku takva razlika ne postoji kada je u pitanju prevod Biblijskog teksta.

  Inače kod Rimljana je taj dan subota - bio posvećen bogu Saturnu!

  Pravoslavna crkva veruje da je nedelja hrišćanski Shabbat. Hristos je vaskrsao u nedelju, Duh Sveti je sišao na apostole (rodjendan crkve) u prvi dan sedmice, prva se crkva okupljala u prvi dan sedmice. Očito je za rane hrišćane nedelja imala posebno mesto kao sedmična proslava Hristovog vaskrsenja!

  Dakle, kada u Bibliji nailazimo na reč subota, zapravo se radi o danu počinka, Shabbatu. U Starome zavetu Shabbat je bio poslednji dan sedmice, dok je za novozavetne hrišćane Shabbat prvi Dan sedmice, Nedelja!

  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  Ako Gogsy stvarno nije znao odgovor na postavljeno pitanje sada ga je dobio;ako je pak isti znao da odgovor negde postoji a u svojoj replica je kategorički ustvrdio da o Suboti nigde ne piše onda će nesrećni Gogsy morati dati odgovor na dan strašnoga suda.
  Eto, dadoh ti ga pre "Strašnog suda" ... A tebi savetujem da što pre spoznaš šta znače Hristove reči -> "...nije čovek stvoren zbog subote, nego je subota stvorena zbog čoveka..."

  Pozzz...
    Vrh

 7. #7

  Odgovor: Od Crkve do Ali Babine pećine I

  vi obojica idete u zakonsko delovanje dana,samo jedan misli da jue odmor nedelja,a drugi subota,.ž.za telo da,ali za nebeski pojam večnog života odmor je u Danu Danas,kako ga naziva proročki Bog kroz psalmistu.a pavle kaže jasno u kor.posl. da je taj Dan Danas u suštini koji dan? Danas ne postoji u kalendaru. ostaje samo jedan dan,bilo koji dan kad ti čuješ ovaj glas,pokajte se,i svaki od vas da se krsti za oproštenje greha u ime Gospoda Isusa Hrista.i primićete dar svetoga Duha,jer je obećanje za vas,za vašu decu i svedaljnje koje god pozove Gospod Bog. tako ako ste pozvani uđite u večni počinak ili dan-dan Gospodnji,ili večni odmor,ne kroz rotacioni dan i veru u taj dan odmorom,već gore citiranim tekstom. pavle petar i ostali su o tom danu propovedali.
    Vrh

 8. #8

  Odgovor: Od Crkve do Ali Babine pećine I

  Ser Gogsy obrati pažnju na sledeće neumoljive činjenice:
  Duše,obnažene od svojih tela,očišćuju se i dobijaju oproštaj grehova svešteničkim molitvama i posredstvom svetih Darova,(ovo tvrdi blaženi Nikola Kavasili a prenosi Pravoslavni Misionar 2/1989 strana 55).
  A u Svetom pismu piše: po kojoj smo volji mi osvećeni prinosom tela Isusa Hrista JEDNOM I svaki sveštenik stoji svaki dan služeći i jedne ŽRTVE mnogo puta prinoseći koje NIKAD NE MOGU UZETI GREHA A On prinesavši JEDINU žrtvu za grehe sedi svagda s desne strane Bogu (Jevrejima poslanica 10:10-12)
  Bez duhovnika,duhovnog oca,nije moguće bezbedno proći put spasenja i stići naznačenju-sjedinjenju s Bogom ili oboženju BEZ NJEGA ni jedan duhovni(čak ni životni)problem ne možemo i ne smemo rešavati(piše u brošuriokajanje put spasenja,strana 17;brošuru je izdala:Srbska pravoslavna zajednica Šid,s blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa sremskog gospodina Vasilija)
  U Jevanđelju Hristos kaže:BEZ MENE ne možete činiti NIŠTA(Jovan 15:5)Apostol Pavle još dodaje: JEDAN(ne t r o j e d a n) je Bog i JEDAN POSREDNIK Boga i ljudi,čovek(ne bogočovek)Hristos Isus(Prva poslanica Timotiju 2:5) A Jakov još kaže:JEDAN je zakonodavac i sudija,koji može spasti i pogubiti;a ti ko si što drugoga osuđuješ(Jakov 4:12).
  Uvredi li te bilo ko,ili ti učini nepravdu,seti se da je i za njega Hristos prolio svoju krv i NE VRAĆAJ MU ISTOM MEROM(preporučuje jeromonah Amfilohije a poruku prenosi Pravoslavni Misionar 2/1989 strana 53. Iste večeri kad je umro prehodni patrijarh RTS 1 emitovala je pozorišni komad u kojem se još jednom moglo čuti davno poznata činjenica da su Stefan Nemanja i Rastko Nemanjić nemilosrdno prolivali krv od bogumila.Hristos je kako reče jeromonah Amfilohije ,prolio krv i ZA njih a Nemanjići krv OD njih. ZA i OD nemaju baš isto značenje i umesto da budu osuđeni za GENOCID nad bogumilima,oni su proglašeni za svece Da stvar bude gora ,jedan od njih je čak školska slava Pre deklaracije o Srebrenici bilo bi poželjno i normalno da se načini deklaracija o genocidu nad bogumilima.Povodom jeromonahove pređašnje preporuke da ne treba vraćati istom merom Hristos govoreći o farisejskoj praksi reče da: ONI GOVORE A NE ČINE(Matej 23:3).A svoj doprinos za razumevanje farisejske prakse dao je i Politikin zabavnikako tako mogu da nazovem čika Jovu-Zmaja koji je u naravoučeniju pesmiceatak i žabe napisao: Iz ovog se jedno naučiti dade,hulje lepo zbore al nitkovski rade.
  Jesu li ovo bile lepo upakovane pljuvačine protiv jedinog istorijskog naslednika Hristovog učenja,ili pak nepobitan dokaz da su oni koje ti držiš za svece ljudikoji pretvoriše ISTINU Božiju u LAŽ i VEĆMA POŠTOVAŠE I POSLUŽIŠE TVAR NEGO TVORCA(Rimljanima poslanica 1:25)?
  Jesu li pljuvačineili ilustracija kako je došlo do ispunjenja proročanstva iz druge poslanice Solunjanima 2:3,4,kao i iz druge poslanice Timotiju 4:3,4?Vladika bački Irinej savršeno je raskrinkao mašineriju lažnih vera i izopačenih religija.A poznato je da čovek najbolje govori kad to radi iz ličnog iskustva.Evo šta vladika kaže:tu je kamuflaža najsavršenija,obmana potpuna,a ishod najporazniji:LAŽ JE PREDSTAVLJENA KAO ISTINA,ropstvo kao savršena sloboda,DUHOVNA SMRT KAO AUTENTIČNI ŽIVOT((Pravoslavni Misionar 2/1989 strana 8.
  I ja sam kao i ti,potpuno nebitan u svoj ovoj priči,samo što sam ja na ovaj način izvršio naloge zabeležene u knjizi proroka Jezekilja 22:2.Ti si pak deo priče iz Jezekilja 22;8 dok ta priča mene ne dodiruje Izvšio sam takođe i nalog iz Dela apostolskih 1:8 što se za tebe ne može reći..
  Jesi li konačno razumeo zašto je bludnica iz Otkrivenja 17:1,2 na koncilu u Valensiji 1229 goine zabranila vernicima da čitaju Bibliju?
  Jesi li prijatelju, i dalje ubeđen da se konstatacija::slep pored očiju i gluv pokraj ušijuodnosi na mene iliPozdravljam te sa porukama koje prenose Isaija 2:22 i Jeremija 17:5.
    Vrh

 9. #9

  Odgovor: Od Crkve do Ali Babine pećine I

  Ne sudimo da nam se ne sudi ,po istim merilima.Biblija bez Boga ,i Hriscanstvo bez crkve je nemoguce,kakav je ko ,nije na nama da sudimo tudjem slugi.U knjizi Mojsijevoj,imamo zavetni kovceg,na kome zapoveda Bog kakav on treba da izgleda a na poklopcu da se od zlata napravi Heruvim.to je bila prva ikona.A o ikonama ,lako je objasnivo ,kad ljubis na slici neku dragu licnost,brata sestru majku ili devojku,ako nisi u prilici da je vidis ,tu dragu osobu pa pozelis da je zagrlis i poljubis,nije valjda da ljubis papir, mislim na fogografiju ,ljubis ono sto je oslikano i sto je medju ljudima u srcu .Procitaj mo zajednicki tekst ,koji upucujemo nekom,i razmotrimo sto on ostavlja i kako deluje na neciju dusu .Strah izgoni ljubav iz srca.Tamo gde zivi strah onde zivi mrak ,kako kaze jedna rok grupa .Tako da i ako neko pomisli da je covek samo razum ,taj je coveka jako skratio,jer razum je samo deo coveka ,on u sebi ima mnogo vece sile.Zapitajmo se kome je Gospod Isus Hristos ,rekao ,u prvim vremenima ,idite krstite narode u ime Oca i Sina i Duha Svetog,sirite jevandjelje ,i ja cu biti sa vama do kraja sveta .Ovo nije receno za ove nove pripovedace iz mnogih vekova posle Hrista ,nego Svetoj Apostolskoj Crkvi ,koja postoji do dana danasnjeg i do kraja sveta ,ni sama vrata pakla joj nece moci nista .Pravoslavan sam i vjerujem u Isusa Hrista Vaskrslog.Ima mnogo sto se reci ,ali pricati o Bogu mislim da se to recju ne moze iskazati ,ali podeliti ponesto ljudskog razgovora mozemo .
  Poruku je izmenio ljubisa o, 07.02.2010 u 19:30
    Vrh

 10. #10

  Odgovor: Od Crkve do Ali Babine pećine I

  Neocekivani ,nesto mi mnogo citiras ,vidim cita se ,pa ti preporucujem da procitas malo i poslanice Svetog Apostola Pavla,mozemo i zajedno .Biblija se ne moze tumaciti bez predanja jer ,moze se lako zastraniti i zeljom za dobrom vrlo se lako moze doci do ali babine pecine.I Adam je imao dobru zelju da lici na Boga i da bude kao on ,i pao u greh neposlusnosti i sto je prouzrokovalo pad celog ljudskog roda.I jedan Arhangel Denica ,Sjajni ,najmudriji ,bio je tik uz Boga ,pa je zbog svoje ambicje da moze sam da postane ,satana i ne pomenik.Put do pakla je poplocan ,dobrim zeljama.
    Vrh

 11. #11

  Odgovor: Od Crkve do Ali Babine pećine I

  Ljubiša je čekao i dočekao trenutak da malo porazgovaram, kako s njim tako i sa svim ostalim Ljubišama.Hristovo pitanje upućeno apostolu Petru:ljubiš li me većma nego ovi(Jovan 21:15)? daće priliku svim Ljubišama,da provere da li i koga ljube. Na kraju razgovora, odgovor na ovo pitanje biće jasan kao dan.Da bismo došli do te jasnoće pomoćiće nam predanje koje je po Lubišinom uverenju,neophodno za razumevanje Biblije.Hajde da čujemo šta kaže vladika Nikolaj : Put je, istina, tesan,(Mat.7:14) što vodi u život večni, ali je prosečen jasno, i kroz devetnaest stoleća utaban dovoljno od SVETITELJA i pravednika Božijih, da se ne mora lutati ni levo ni desno.
  Ko ide za mnom neće hoditi po tami, nego će imati videlo života(Jovan 8:12).Kada su se apostoli Njegovi pokazali spori u razumevanju puta, izloženog i ukazanog rečima, onda je On njima i nama rekao:Ja sam put(Jovan 14:6).

  Da bi sad jedan čovek mogao hoditi boguugodnim putem, MORA VODITI JEDINI BOGU UGODNI RAT.TO JE RAT PROTIV S A M O G A S E B E.
  Kao što vidite, ni cilj ni put, kako nam je Gospod naš otkrio i pokazao ne sadrže u sebi RAT ČOVEKA PROTIV ČOVEKA NITI NARODA PROTIV NARODA(Kula radosti,str.350,351).
  Navodeći Jovan 14:6 kao dokaz u prilog tvrdnji da je Hristos put vladika Nikolaj je izostavio 2/3 Jovanovog posta ( ko u to sumnja neka se sam uveri). ; Ako ser Gogsy zna šta znači reč doslednost ,onda će i Nikolaju uputiti ove reči: oče i sveče Nikolaj, ne budi bezobrazan i nemoj opet u svom svetačkom maniru citiranja Biblijskih stihova izostavljati 2/3 Jovanovog posta!( Indirektno on je to već učinio!).
  Što se mene tiče, ja to vladiki Nikolaju ne zameram ;taj tako skraćeni citat sasvim potvrđuje izjavu da je Hristos put, a izostavljanje one 2/3 ništa ne menja stvar.
  Kada bi sve Nikolajeve mane bile kao ova u vezi sa izostavljanjem dela posta,onda bi Nikolaj stvarno bio svetac u najboljem mogućem smislu.
  Nikolaj je svoje greške ispoljio ama baš na isti način kao i ser Gogsy. On u gore navedenom citatu reče, da je put dovoljno utaban od SVETITELJA(str.350), a na strani 351, da ni cilj ni put ne sadže u sebi rat čoveka protiv čoveka niti naroda protiv naroda.Kao teorijska postavka ova tvrdnja je 100% ispravna.
  Ali u tom slučaju, čovek mora biti definisan kao onaj ko čini što je pravo i traži istinu(Jeremija 5:1) .Nikolaj maločas reče da je put dovoljno utaban od SVETITELJA. Ovde je KAMUFLAŽA. Put nije samo utaban od SVETITELJA nego je i dobro natopljen bogumilskom krvlju.
  SVETITELJ, umesto da traži istinu, on je poput svog uzora po imenu đavo, kao lav ričući hodio i tražio koga da proždere(vidi 1 Petrova poslanica 5:8).
  Osnivač i kamen temeljac pravoslavne vere nije poštovao čak ni Mojsijev zakon:oko za oko i zub za zub.Pričica o nevođenju rata protiv čoveka, bila je za SVETITELJA samo misaona imenica.O Hristovoj zapovesti:LJUBITE NEPRIJATELJE SVOJE, da i ne pričamo.Ljubiša reče da se Biblija ne može tumačiti bez predanja. Zaključujem, dakle, da je u vreme u kom je živeo Rastko Nemanjić, postojalo neko predanje koje je glasilo:UBIJTE NEPRIJATELJE SVOJE; Rastko je Hristovu zapovest o ljubavi prema neprijatelju, smatrao kao novotariju koju su širili neki sektaši, premda je ta zapovest postojala već u Starom zavetu (Priče Solomunove 25:21,22) Ko ne ispunjava tu starozavetnu zapovest nema potrebe da razmišlja ni o Suboti ni o bilo kom drugom prazniku (vidi Isaija 1:13,14). Ali SVETITELJA je najviše zanimalo da osnuje autokefalnu crkvu u kojoj će on kao princ igrati na zrnu graška.
  Jasno je dakle da Svetitelj svoje nadahnuće nije tražio ni u starozavetnoj ni u novozavetnoj zapovesti, već u jednom novozavetnom opisu ličnosti koja ga je fascinirala, I zaista, sama reč zvezda Danica je vrlo atraktivna..Ko ne voli da postane zvezda? Tragični junak iz naše priče žarko je želeo da postane zvezda i želju je ostvario tako što je tu zvezdu strastveno imitirao.A Hristos za tu zvezdu kaže da jekrvnik ljudski od početka i kad govori laž, svoje govori ,jer je otac laži(vidi Jovan 8:44).Svetitelj je sledio primer te zvezde i to su jadni bogumili dobro osetili na svojoj koži..Ako je srpka Pravoslavna crkva iznedrila vrsnog pisca, filozofa pa i teologa, to je sigurno bio vladika Nikolaj. Steže mi se srce u grudima kada konstatujem da je jedan tako nadaren mislilac, omanuo baš u razmišljanju i doslednosti u razmišljanju: NI CILJ NI PUT NE SADRŽE U SEBI RAT ČOVEKA PROTIV ČOVEKA..Kako je on onda mogao kao velikodostojnik da zapeva.:Uskliknimo s ljubavlju, Svetitelju Savi!; kad pomenuti nije bio svetitelj nego( kao i njegov uzor):krvnik ljudski? Cilj i put , koje je vladika jasno naznačio, Svetitelju su bili sasvim nepoznati.Zar za svetitelja Hristova zapovest o ljubavi nije važila?
  Sada postavljam pitanje Ljubiši i ostalima: da li vi ljubite Hrista ili antihrista? Svaki onaj koji se protivi Hristu svojim rečima i delima je antihrist pa ma kako se on zvao.Ako nekim slučajem mislite da ljubite Hrista,da li ste sigurni da taj Hristos koga volite, nije možda onaj iz Pisma: Takvi lažni apostoli i prevarljivi poslenici PRETVARAJU SE U APOSTOLE HRISTOVE(KAMUFLAŽA).I NIJE ČUDO, JER SE SAM SOTONA PRETVARA U ANĐELA SVETLA. NIJE DAKLE NIŠTA VELIKO, AKO SE I SLUGE NJEGOVE PRETVARAJU KAO SLUGE PRAVDE, KOJIMA ĆE SVRŠETAK BITI PO DELIMA NJIHOVIM(Druga posl. Korinćanima 11:13-15; Otkrivenje 22:12).
  Nastavak teksta biće jedna alegorija: da,da, sektašu, koji preskačeš čitave kilometre i pljuješ kao kamila na sve što je sveto, a ne znaš da crkvu neće nadvladati vrata paklena(na Vračaru?) kroz koja je naš Svetitelj već prošao!!!He,he,heeeeee, još dobacuje Svetitelj iz grotla pakla i dodaje:da si me sledio, i ti bi ovde u (dosta) toplom bio pored mene, a znao bi i da u svim drugim slučajevima važe samo reči iz Rimljanima poslanice 2,13: pred Bogom nisu pravedni oni koji slušaju(na vrata)zakon, NEGO ĆE SE OPRAVDATI KOJI GA TVORE, kao i to da se moji sledbenici i ja držimo, kao pijan plota reči iz 1 Timotiju 1:9 da pravedniku zakon nije postavljen-odbrusi Svetitelj i nestade u plamenu pakla. A Ljubiša, onako prestrašen i zapanjen što je svoga idola za svagda izgubio, brzo mućnu glavom i zaključi da mu još jedino preostaje da od muke zapeva :slikuu tvoju ljubiiim!!! I pošto je tim činom dao oduška svojim osećanjima, svoje misli usmeri ka nestalom Svetitelju i poče tiho da mrmlja: ti znaš da ću ti se i ja pre ili posle pridružiti, jer sam sa ponosom tvoj sledbenik bio; istina, nisam ljude ubijao na način kako si to ti činio ali sam se u međuvremenu i ja izveštio jer sam u Jeremiji 18:18 i 9:8 pročitao da to,sa dosta uspeha, može i jezikom da se radi; mi, tvoji verni sledbenici , tebe imitiramo, te našim protivnicima podmećemo ono što sami činimo:mi,tvoji sledbenici i to oni najžešći, po potrebi i samoga Hrista pretvaramo u svoj lik(vidi Psalam 50: 19-22). Posle upućivanja mnoštva kletvi na adresu svojih suparnika u Parlamentu(ali takođe tvojih sledbenika),naša istaknuta predstavnica, koja u svom imenu ima ime pop, bila je intervjuisana.Ona naravno nije propustila priliku da još jednom razapne i stavi na stub srama našeg najopasnijeg neprijateja-Hrista.Tom prilikom da bi opravdala pljuvačine na svoju pravoslavnu braću iz suprotnog tabora, ona se poslužila podmetačinom zbog koje je celo Nebo plakalo; a cvileo sam i ja, kao vezani pas, koji nemoćno gleda, kako mu popovske hijene, jezikom čereče Gospodara. Na pitanje čime kao hrišćanka opravdava bujicu izrečenih kletvi, naša popadija, ne trepnuvši, reče da je i Hristos rekao:Krv moja na vas.( Vidi Isaija 29:21).
  Tom prilikom ona je sigurno koristila prevod nepostojećeg originala na Hebrejskom, koji poseduje naš brat u veri- Gogsy, i iz njega navela te reči.Inače, u postojećem originalu na Grčkom, koji koriste ti prokleti sektaši i otpadnici(od jedinog ispravnog koncepta hrišćanstva)piše nešto sasvim drugo:A glavari sveštenički i starešine nagovoriše narod da ištu Barabu,a Isusa da pogube...I SAV NAROD reče: KRV NJEGOVA NA NAS i na decu našu(Matej 27:20,25).

  Premda je taj omraženi Nazarećanin rekao :blagosiljajte one koji vas kunu(Mat. 5:44).mi pravoslavci i svetosavci, koji hrabro stojimo na frontu i borimo se za pravednu veru, koja je jedanput dana svetima(Judina poslanica ,stih 3),ne volimo da se oslanjamo samo na razum, već tu i tamo, ispunjavamo i svoje želje; uostalom, zar nas naš omiljeni pevač Neša ne motiviše na tom širokom i lagodnom putu, uspavljujući nas nespornom istinom preko svoje pesme: Pravoslaaaavljee, ispunjava žeeljee, čije će nas ispunjenje skupo koštati, kao što i kaže ona naša pravoslavna izreka: duša želi,duša pati.Mi izvrnemo sve što je moguće izvrnuti, a kad nas pošast ovoga veka- sektaši, zbog toga prozovu, mi imamo dobro pripremljene odbrambene mehanizme, pa naše hule na Stvortelja objašnjavamo kojekakvim lapsusima. Nismo mi ljudi bez kulture i obrazovanja. A volimo mi da pokažemo i znanje koje nemamo, te na taj način neprijatelju dajemo do znanja da ponekad i mi nešto pročitamo, premda od toga mnogo i ne zapamtimo.Da bi zbunili naše suparnike, mi im postavljamo pitanje, na koje ni sami ne znamo odgovor.I da stvar bude gora, ne prezamo da postavimo pitanje čiji je odgovor ubistven po nas same.Mi volimo da pričamo da je Hristos jagnje koje je zaklano za nas, samo mnogo više volimo ono pečeno jagnje koje je zaklao naš pravoslavni sveštenik za Đurđevdan.Pre nego što ubije nevino jagnje ,Valov,pardon,sveštenik jedino spasavajuće crkve, obraća se nevinom jagnjetu rečima: Ne ubijam te ja, nego te ubija Đurđevdan, a hrabri i plemeniti Georgije, nit luk jeo nit luk mirisao.Ko kolje jagnje:? Onaj ko u ime pobožnosti ispunjava želje svog apetita (vidi Timotiju poslanica druga, 3 :1-5). A zašto služi Hristova krv? Zaboravi ti , sektaška neznalico, na Hristovu krv! ona je neupotrebljiva, jer od nje ne mogu da se prave krvavice.Dovodeći u pitanje neprikosnovenost naše jedino spasavajuće Pravoslavne crkve, u mnogome podsećaš na zvezdu Danicu, koja je osporavala Božiju neprikosnovenost, baš kao što ti osporavaš neprikosnovenost naše boginje. Jedini razlog zbog kojeg to činiš je, što ne shvataš da bez predanja Bibliju nije moguće tumačiti; ovo mi reče Ljubiša i trže se iz košmarnog sna da bi ga budnog još više šokiralo, što to predanje,bar ovoga puta, ne podržava bajku iz devetog člana VJERUJU: vo jedinu svjatuju sabornuju i apostolskuju cerkov .Sa završetkom Ljubišinog košmara završava se i ova alegorija, pa se vraćamo na javu koja je, za sve Ljubiše i Gogsije vrlo,vrlo, razočaravajuća.
  Molim sve neverne Tome da stave svoj prst na knjigu sa podacima o njoj: naslov knjige je, IZNAD ISTOKA I ZAPADA I KULA RADOSTI; Pisac knjige je:vladika Nikolaj ; izbor i pogovor, Njegovo preosveštenstvo, episkop bački dr Irinej; izdanje Orpheus, Novi Sad 2002.(u nastavku teksta, naznačavaću tu knjigu skraćenicom:citirano delo,t.j.CD).
  Ako se sećate dijaloga vođenog između ser Gogsija i mene, u jednom trenutku, ser Gogsy mi je savetovao da se manem: vladika,mitropolita,urednika i ostalih fariseja i ko je šta rekao, jer oni ne čine pravoslavnu veru.
  U gore pomenutom delu ,vladika Nikolaj podržava tu i takvu Gogsijevu izjavu:Ti bogoslovi nisu nosioci pravoslavne svesti i pravoslavne savesti,no oboleli organi celine crkvene. NOSIOCI PRAVOSLAVNE SVESTI I PRAVOSLAVNE SAVESTI JESU , N A R O D , MONAŠTVO I PAROHIJSKO SVEŠTENSTVO (CD, 50).
  Opšta zbrka nastaje baš sad. Remetilački faktor je mandarin Mirko Nanić(Mi Nan), koji nam je ranije preneo faktografsku činjenicu:Valjda nema naroda, koji tako strašno PSUJE kao naš N A R O D (Pokajanje put spasenja,25).
  Jasno je, da bi potpun tekst od vladike Nikolaja morao glasiti: PSOVAČKI NAROD, nosilac je pravoslavne svesti i savesti. Mic, po mic, pa dođosmo do cele istine koju nije moguće osporiti.Ta istina s jedne strane potpuno zbunjuje narod ,a sa druge strane, potvđuje Istinitoga:Koji vode taj narod, oni ga zavode, a koje vode, oni su propali (Isaija 9:16).
  U CD 79, Nikolaj citira Jevrejima 12:22, da bi opravdao svoj perverzni zaključak iz CD 76, gde kaže:Majka crkva!Tako pravoslavni nazivaju svoju crkvu.
  Država se ne naziva majkom, niti se ijedno drugo društvo ljudsko imenuje tim imenom. To ime priliči samo crkvi.
  Reči ser Gogsija: ne budi bezobrazan ,upućene meni, ovoga puta upućene su na adresu vladike Nikolaja, pošto je on, ovom prilikom IZOSTAVIO reči apostola Pavla, koji u Galatima poslanici 4:26 kaže: A GORNJI Jerusalim slobodna je, koji je mati svima nama.
  Samovoljni vladika je sebi dozvolio da izjednači suprotne pojmove: gornji i donji ,te zato tvrdi, da jeDONJI Jerusalim mati svima.Jedno je crkva GORE na nebu, a drugo je crkva DOLE na zemlji.
  Rastko Nemanjić i Stefan Nemanja, sledili su Barabu,(kao što je Juda sinonim za izdajicu, tako je Baraba sinonim za bitangu),pa su tako poistovetili Hrista i Barabu.
  Ser Gogsy, govoreći o četvrtoj zapovesti, izjednačio je redni broj 7 , sa bilo kojim drugim brojem, tvrdeći da odmor može biti i ponedeljak,utorak...Iz ovakve paklene podmetačine, proizilazi,da četvrta zapovest,više i nije važeća zapovest;ako tu zapovest uporedimo sa jednom tačkom kućnog reda koja bi,recimo glasila: svaka galama ,treba da prestane desetog časa popodneva; šta će se desiti,ako se nađe neki pametnjaković, pa ukućanima da sledeće objašnjenje: ukućani,nemojte se mnogo brinuti zbog te tačke,jer ona nije toliko restriktivna i precizna koliko se vama čini. Ako je dobro razumete ,ona ustvari znači da sa galamom treba da se prestane u trenutku,kad se ko odluči da sa galamom prestane.Ako neko odredi da galama treba da prestane u tri časa,njemu je dozvoljeno da galami do tri časa.Ako neko uopšte n e prestane sa galamom i taj ipak poštuje, tu tačku kućnog reda.
  Apostolov komentar na takvu vrstu pametovanja glasi:Kad se građahu mudri poludeše(Rimljanima poslanica 1:22).
  Sve same zvezde koje imitiraju glavnu zvezdu Danicu koja je govorila:Izaći ću u visine nad oblake, IZJEDNAČI ĆU SE S VIŠNJIM(Isaija 14:14).
  Tri navedena aktera znaju da je Jedan zakonodavac i sudija(Jakov 4:12).
  Tako tandem Rastko-Stefan, oduševljeni činjenicom da je Višnji taj koji zapoveda:Ko je za smrt,na smrt, ko je za mač,pod mač(Jeremija 15:2), rado su se saživeli sa ulogom Sudije i Zakonodavca te su zato toliko bogumilske krvi prolili.
  Povodeći se za primerom svojih najvažnijih svetaca,ser Gogsy zaključuje da nije bitno šta tačno piše u zapovesti,jer kad se čovek stavi na mesto Sudije i Zakonodavca, onda može da radi šta hoće,da kaže šta hoće, i što je najvažnije, da za to nikom ništa ne odgovara.
  KONAČNO,GROM IZ VEDRA NEBA.Vraćamo se na vladiku Nikolaja.
  U CD 49 on izgovara milozvučne reči kojih sve Ljubiše ne mogu da se dovoljno naslušaju:Pravoslavna crkva je JEDINA u svetu,koja je održala veru u Evangelije kao JEDINU APSOLUTNU ISTINU.
  Otuda kad čitamo deveti član Vjeruju: vo jedinu svjatuju sobornuju i apostolskuju cerkov-mi razumemo pod JEDINOM crkvom PRAVOSLAVNU CRKVU, i to iz gornjeg razloga.
  Tako razumemo dok ne shvatimo da je navedeno Vjeruju, samo jedna neslana šala, lovačka priča ili bajka.
  Kada je vladika i sam to shvatio(hvala Višnjem zato!!) on je rekao nešto sasvim drugo pošto je, svakako i kada je on živeo, postojao neki ser Gogsy koji mu je rekao reči koje su bile upućene meni od strane imenovanog i glasile su: Da si čitao Bibliju sa razumevanjem i da nisi preskakao čitave pasuse shvatio bi neke stvari. Kada je vladika Nikolaj taj savet prihvatio on je odlučno rekao:
  JEDINOSPASAVAJUĆE CRKVE J O Š N E M A; S V E S U POLUSPASAVAJUĆE( CD, XII). A narod dodaje :MALO FALI A MNOGO KVARI!
  Da li ovoga puta sledi horsko: Ijuuuuuu ?????????????????????????
  Sada,mislim da treba da konstatujem da je navedenom tvrdnjom, blaženopočivši vladika Nikolaj, ublažio gore učinjene greške.Neka ga milostivi Gospod udostoji Carstva nebeskog! ( ne propustite priliku da još pročitate:Solunjanima poslanica prva,4:16,17).Na istoj strani gde je ova zastršujuća izjava data, kako bi nekako ublažio implikacije koje ta izjava sadrži, mandarin i specijalista za pljuvanje, Ra Bi okarakterisao je tu tvrdnju kao stav koji više liči na politički kompromis nego na teološki iskazNakon jedne ovakve izjave,ništa mi drugo ne preostaje nego da postavim pitanje koje je vladika Nikolaj ovako postavio:O kitnjasta vasiono,kako se i tebi ne smuči? I kako ne streseš sa glave svoje zvezdani venac od jada kad vidiš kako su ljudi postali sleplji od demona,i nerazumniji od sinova pakla(CD, 47)!?
  I ja se to isto pitam!!!
  Svi oni koji misle da je gore ispričana alegorija samo plod bolesne i bujne mašte, za večnost izgubljenog sektaša, neka malo prostudiraju onu iz Jezekilja 9:4-11. ( Napomena uz ove stihove: kada jevrejski kanonski tekst govori o događaju koji će se neizostavno odigrati, on umesto da bude izražen u futuru, izražen je u aoristu).
  Ako i govore: tako da je živ Gospod ! opet se krivo kunu.Gospode! ne gledaju li oči tvoje na istinu?Biješ ih,ali ih ne boli; satireš ih,ali neće da prime nauke, tvrđe im je lice od kamena, neće da se obrate.I ja rekoh:siromasi su(pročitajte i Otkrivenje Jovanovo 3:15-19),ludo rade, jer ne znaju puta Gospodnjega, zakona Boga svojega(Jeremija 5:2-4).
    Vrh

 12. #12

  Odgovor: Od Crkve do Ali Babine pećine I

  A kada ce to nastati jedinospasavajuca crkva,mozda ocekujes da ce je osnovati Maitreja ???? pa sam Hristos je osnovao svoju crkvu,i ta njegova crkva je jedina spasavajuca,ko je to ko ce u buducnosti da osnuje crkvu,i kako ce se ta crkva moci nazvati Hristovom kad ce je formirati ko zna ko a ne sam Hristos,ako se strogo drzis Svetog pisma videces da je on sam osnovao svoju crkvu! E sad,kada pricamo o greskama crkve u odnosu na sveto pismo,da vidimo kako je ono nastalo! tadasnji crkveni velikodostojnici (sveti oci) nadahnuti svetim duhom su izabrali knjige koje ce biti kanonske,to jest uci u sastav Biblije a onda ih rastumacili! Pa sada ako nisu bili nadahnuti svetim duhom pa ne priznajes njihovo tumacenje kako onda mozes biti siguran da je Biblija rec Bozija ako je nije sastavljao sam sveti Duh (Bog) delujuci kroz Svete oce!


  NA KUCI SE ODZAK PUSI,NA TAVANU MESO SUSI,JA SAM SELJAK U SRCU I DUSI

    Vrh

 13. #13

  Odgovor: Od Crkve do Ali Babine pećine I

  Neočekivani, mnogo vičeš.
  Mi, reformati nedelju slavimo, jer nam je to početak novog saveza sa Bogom: vaskrsenje Hristovo na nedelju. Mi svaku nedelju slavimo kao Dan Gospodnji, dan vaskrsenja Hrista.
  Ako smatraš da treba da živimo po starom savezu (pazi: ne mislim na prvi deo Svetog Pisma - Stari Zavet, nego na savez sa Mojsijem...) onda ti smatraš da je novi savez, koji je zapečaćen krvlju Isusovim bespotreban.
  A ja verujem da se Bogu mogu približiti samo po novom savezu...
  Ko rano poludi, ceo vek mu u veselju prođe!
    Vrh

 14. #14

  Odgovor: Od Crkve do Ali Babine pećine I

  Citat ser_gogsy kaže: Pogledaj poruku
  Ovo je već više puta objašnjeno i razjašnjeno. Ali očigledno ne vredi
  Kao prvo, crkva ne ukida i ne krši Božije zapovesti! To rade pojedinci u njoj! Pa se onda, zbog nekolicine bezbožnika svi stavljaju u isti koš! A ima pravednih i pobožnih ((ne bezgrešnih, jer niko nije bezgrešan osim Hrista)) ljudi po crkvama, za koje se ne čuje i koji se neeksponiraju...Najupečatljiviji primer je bio sam patrijarh Pavle...Ili misliš da je i on izišao iz "Ali Babine pećine"
  Budi siguran da je Pavle sada sa Bogom i sa Hristom u onom najpozitivnijem smislu!

  Kao drugo, druga Božija zapovest se odnosi na OBOŽAVANJE kojekakvih, raznoraznih, i nepostojećih bogova, kojima su se klanjali ondašnji neznabožački narodi! A ne u bukvalnom smislu da zabranjuje upotrebu slika, tako kako si ti to predstavio...Baš suprotno, Bog je nadahnjivao pojedince sa umetničkim darom(koji je od Boga dat) kako bi u ono vreme nepismenom narodu objasnili i približili Božiji koncept spasenja...bukvalno su im crtali šta Bog želi od ljudi!
  U drugom primeru koji si naveo iz 5-te Mojsijeve, Bog govori da Njega niko ne može videti, i da se ličnost Božija ne oslikava i ne predstavlja ničim ovozemaljskim... to opet nema nikakve veze sa ikonama jer se na njima ne oslikava Božanska ličnost, nego ličnosti - ljudi - koji su služili Bogu, i na taj način davali i bili primer drugim ljudima kako se treba ponašati i kako živeti život, Bogu ugodan.
  Dakle ikone služe samo kao neka vrsta podsetnika na ljude i dogadjaje, koji nas podsećaju da je Božiji moralni zakon moguće ispuniti, i da su ga te ličnosti ispunjavale i održavale kroz istoriju...Jednostavno rečeno, ikone i slike po crkvama su kao ilustrovana Biblija! I tu nema nikakvog klanjanja i obožavanja idola!
  Sa druge strane u prvu si kada kažeš da mnogi vernici akcenat bacaju na kačenje slika, obrede i slavljenje slave, a suštinu zanemaruju i sklanjaju pod tepih! Ali nisu slike, ikone, obredi i slave krivi za njihovo ponašanje, nego oni sami! U svakome ponaosob leži ključ koji otključava vrata iza kojih nas Hrist čeka. Samo treba uložiti malo truda i ne biti pasivni posmatrač, i ključ će biti nadjen...
  ser.ovo nije Pismo što si izneo.svaka tvar-stvorenje,koje se uzme u okvir božanskog i postavi u ravan raspravke u mesto da se jednostavno odabci je idol.Bog nije mislio na stare idole,već na svaku tvar pod nebom.crkva je opsednuta demonskom varkom i tu je stvar jasna,na žalost.
    Vrh

Slične teme

 1. Naše srednjevekovne i starije crkve
  Autor nenad.bds u forumu Kulturna baština
  Odgovora: 44
  Poslednja poruka: 12.03.2014, 19:39
 2. Crkve brvnare u Srbiji
  Autor nenad.bds u forumu Kulturna baština
  Odgovora: 18
  Poslednja poruka: 22.02.2014, 21:01
 3. Sunovrat Crkve
  Autor Morpheus u forumu Religija
  Odgovora: 68
  Poslednja poruka: 10.05.2012, 23:59
 4. Dve crkve!
  Autor Hriscanin u forumu Religija
  Odgovora: 6
  Poslednja poruka: 11.08.2011, 13:40
 5. Od Crkve do Ali Babine pećine II
  Autor Neocekivani u forumu Spomenar
  Odgovora: 25
  Poslednja poruka: 25.04.2010, 14:53

Tagovi za ovu temu

Vaš status

 • Ne možete pokrenuti novu temu.
 • Ne možete poslati odgovor.
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoje poruke
 •