Rezervat Zasavica
Prikaz rezultata 1 do 5 od ukupno 5
 1. #1

  Rezervat Zasavica

  Zvanično

  Zasavica se nalazi u jugoistočnom delu Evrope, u Srbiji, na području južne Vojvodine i severne Mačve, istočno od reke Drine i južno od reke Save, na teritoriji opština Sremska Mitrovica i Bogatić.

  Prirodno dobro se nalazi između 44 52' 56'' i 44 58' 04'' severne geografske širine i 19 24' 07'' i 1936' 31'' istočne geografske dužine (po Griniču).

  Prostorom dominira rečni biotop, koga čini rečica Zasavica i pritoka Batar u ukupnoj dužini od 33,1km. U ekološkom nizu smenjuju se vodeni i močvarni ekosistemi sa fragmentima poplavnih livada i šuma.

  Ukupna površina rezervata je 1825 ha od čega je 675 ha u prvoj kategoriji zaštite. Kičmu rezervata čine vodena površina kanal Jovac i Prekopac, kanalisan i prirodni tok potoka Batar, kao i sama rečica Zasavica, koja preko kanala Bogaz ima direktnu vezu sa rekom Savom. Zasavica se podzemnim putem napaja i vodom iz reke Drine i gravitaciono sa planine Cer. Pripada Crnomorskom slivu i jedno je od od poslednjih izvorno očuvanih močvarnih područja, idući od severa ka jugu Srbije.

  Mirna i pitoma, kao reka ravnice, omogućila je opstanak brojnom i raznovrsnom biljnom i životinjskom svetu. Da bi taj svet bio očuvan sama Zasavica i njeno priobalje stavljeno je pod zaštitu Države 1997. godine, kao prirodno dobro I kategorije od izuzetnog značaja, na predlog Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

  Na nacionalnoj mreži zaštićenih područja Ramsara (močvarna i druga vlažna područja prema Konvenciji o zaštiti močvarnih područja koju je naša zemlja ratifikovala) Zasavica se našla na listi prioriteta za nominaciju za Ramsarsko područje, a prema klasifikaciji Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN) kao područje upravljanja staništima i vrstama (Habitat and species menagment area) ima IV kategoriju. Od 2001. godine Zasavica je postala član Europark Federacije.


 2. #2

  Odgovor: Rezervat Zasavica

  SPISAK NOVO OTKRIVENIH VRSTA ZA SRBIJU U PERIODU 1997-2007. GOD.

  GRUPA VRSTA NAPOMENA
  Hydroacarina Hydrachna geographica
  Hydroacarina Hydrachna crassipalpis nova vrsta za Balkansko poluostrvo
  Ostracoda Candona aff.candida
  Rotatoria Mytilina acanthophora nova vrsta za Balkansko poluostrvo
  Rotatoria Lepadella apsida nova vrsta za Balkansko poluostrvo
  Rotatoria Lepadela ehrenbergi
  Rotatoria Lepadela imbricata
  Rotatoria Lepadela triptera rhomboidulata nova vrsta za Balkansko poluostrvo
  Rotatoria Lecane elongata
  Rotatoria Monommata appendiculata
  Rotatoria Ptygura furcillata nova vrsta za Balkansko poluostrvo
  Rotatoria Testudinella caeca nova vrsta za Balkansko poluostrvo
  Rotatoria Collotheca ornata cornuta
  Rotatoria Stephanoceros fimbriatus
  Curculionidae Hylobius transversovittatus
  Curculionidae Bagous puncticollis

  SPISAK ZNAČAJNIH NALAZA FLORE I FAUNE SEVEROZAPADNE SRBIJE (MAČVE) U PERIODU 1997-2007. GOD.

  GRUPA VRSTA NAPOMENA
  Rhodophyta Batrachospermum gelatinosum prvi nalaz za Vojvodinu i Mačvu
  Pteridophyta Dryopteris carthusiana prvi nalaz južmo od reke Save
  fam. Brassicaceae Capsella rubella prvi nalaz južmo od reke Save
  fam.Lamiaceae Mentha pulegium var.erinoides prvi nalaz južmo od reke Save
  Bryophyta Ricciocarpus natans prvi nalaz južmo od reke Save
  fam.Acanthaceae Acanthus balcanicus prvi nalaz za Mačvu
  fam.Araceae Arum alpidum prvi nalaz južmo od reke Save
  Cnydaria Craspedacusta sowerbii prvi nalaz za Mačvu
  Branchiopoda Chirocephalus brevipalpis prvi nalaz južno od reke Save
  Branchiopoda Lepidurus apus prvi nalaz južno od reke Save
  Ostracoda Cypria ophtalmica prvi nalaz južno od reke Save
  Ostracoda Cyclocypris laevis prvi nalaz južno od reke Save
  Ostracoda Cyclocypris ovum prvi nalaz južno od reke Save
  Ostracoda Cypris pubera prvi nalaz južno od reke Save
  Ostracoda Eucypris virens prvi nalaz južno od reke Save
  Odonata Orthetrum bruneum prvi nalaz južno od reke Save
  Odonata Somatochlora flavimaculata prvi nalaz za Vojvodinu i Mačvu
  Cerambycidae Lampropterus femoratus prvi nalaz za Mačvu i drugi nalaz u Srbiji
  Cerambycidae Agapanthiola leucaspis prvi nalaz za Mačvu i drugi nalaz u Srbiji
  Cerambycidae Stenopterus similatus prvi nalaz za Mačvu i drugi nalaz u Srbiji
  Cerambycidae Pilemia tigrina prvi nalaz južno od reke Save
  Cerambycidae Agapanthia cynaraecynarae prvi nalaz južno od reke Save
  Lepidoptera Apatura metis prvi nalaz južno od reke Save
  Amphipoda Rana temporaria prvi nalaz za Mačvu
  Aves Platelea leurocodia,,roza forma,, prvi nalaz u Srbiji
  Aves Circus macrurus prvi nalaz za Mačvu

  * Tumač oznaka nalazi se pri dnu strane.

  SPISAK BIODIVERZITETA OD MEĐUNARODNOG ZNAČAJA U PERIODU 1997-2007. GOD.

  GRUPA VRSTA NAPOMENA
  FUNGI: Geastrum nanum ERL-b
  Inotus hispidus ERL-c
  Verpa bohemica ERL-c
  Omphalotus olearius ERL-c
  Cortiarius orellanus ERL-c
  Cantarellus cibarius ERL-c
  Trametes suaveolonus ERL-c
  Hypholoma eascicularis ERL-c
  Rickenella swertzii R
  FLORA Brassica juncea R
  Cardamine hirsuta R
  Hypericum humifusum R
  Hesperis runcinata R
  Melandrium noctiflorum R
  Berula erecta R
  Dryopteris carthusiana R
  Nepeta cataria R
  Hordeum murinum ssp. leporinum R
  Capsella rubella R
  Lindernia procumbenus CR,CLS-2, R
  Pulmonaria rubra VR
  Utrucularia neglecta R
  Centaurea sadleriana PANEND
  Schaenoplectus triqueter END
  Arum alpidum R
  Cephalanthera alba R
  Aldrovanda vesiculosa GUV,END,ERL PRS
  Viola persicifolia ERL, R
  Urtica kioviensis END
  Stratiotes aloides END,PRS, ERL
  Ricciocarpus natans R
  Acanthus balcanicus R
  FAUNA
  Invertebrata Chirocephalus brevipalpis PANEND,R
  Lepidurus apus VR
  Mytilina acanthophora R,
  Brachytron pratense END, ERL, PRS
  Orthetrum bruneum ERL
  Epitheca bimaculata VR,
  Somatochlora flavimaculata VR
  Zeuneriana amplipennis END
  Calosoma sycophanta ERL
  Calosoma inquisitor PANEND,R
  Carabus gigas VR
  Carabus cancellatus R,
  Carabus intricatus END, ERL, PRS
  Lampropterus femoratus ERL
  Agapanthiola leucaspis VR,
  Stenopterus similatus VR
  Pilemia tigrina END
  Agapanthia cynaraecynarae ERL
  Cerambyx cerdo PANEND,R
  Morimus funereus/em> VR
  Adalia bipunctata R,
  Coccinella septempunctata END, ERL, PRS
  Lucanus cervus PRS
  Oryctes nasicornus PRS
  Osmoderma eremita ERL
  Zerynthia polyxena BERN,ERL,V
  Melitaea aurelia ERL,V
  Apatura metis ERL,V,E
  Apatura iris E, ERL
  Saturia pyri ERL
  Papilio machaon PRS, ERL, E
  Pieris brassica ERL, E-V
  Satyrium w-album ERL, E
  Lycaena dispar BERN,E, ERL-e, WRL
  Lucanus cervus PRS
  Helix lucorum BEND, ERL
  Helix pomacia PRS
  Vertebrata Umbra krameri ERL, PRS, GUV
  Esox lucius VU, PRS
  Tinca tinca PRS
  Rhodeus sericeus amarus PRS
  Carassius carassius LR, PRS
  Misgurnus fossillis PRS
  Scardinius erythrophtalamus PRS
  Salamandra salamandra PRS
  Triturus dobrogicus PRS,BSEND,ERL
  Triturus vulgaris PRS
  Bombina bombina PRS
  Bufo viridis PRS
  Bufo bufo PRS
  Hyla arborea PRS
  Pelobates fuscus PRS
  Rana dalmatina PRS
  Rana temporaria PRS
  Emys orbicularis PRS
  Testudo hermannii PRS
  Lacerta agilis ssp.bosnica YUSEND
  Coronella austriaca PRS
  Coluber caspisu PRS
  Natrix natrix PRS
  Elaphe longissima PRS
  Vipera berus bosniensis YUSEND
  Tachybaptus ruficolis M,PRS
  Tachybaptus cristatus M,PRS
  Phalacrocorax crabro M,PRS
  Phalacrocorax pygmaeus M,PRS, ERL
  Botaurus stellaris M,PRS
  Ixobrichus minutus M,PRS
  Nycticorax nycticorax M,PRS
  Ardeola ralloides M,PRS
  Egretta garzetta M,PRS
  Egreta alba M,PRS
  Ardea cinerea M,
  Ardea purpurea M,PRS
  Ciconia ciconia M,PRS
  Ciconia nigra M,PRS
  Platalea leucorodium M,PRS
  Cygnus olor M,PRS
  Cygnus cygnus M,PRS
  Anser anser M,PRS
  Anas penelope M
  Anas crecca M
  Anas plathyrhynchos M
  Anas querquedula M
  Anas clypeata M,PRS
  Aythya nyroca M,PRS, ERL
  Peris apivorus M,PRS
  Haliaetus albicilla M,PRS, ERL
  Circus aeruginosus M,PRS
  Circus pygargus M,PRS
  Accipiter gentilis M,PRS
  Accipiter nisus M,PRS
  Buteo buteo M,PRS
  Aquila heliaca M,PRS, ERL
  Pandion haliaetus M,PRS
  Falco tinunculus M,PRS
  Falco vespertinus M,PRS
  Falco subbuteo M,PRS
  Falco peregrinus M,PRS
  Perdix perdix M
  Coturnix coturnix M
  Phasanus colchicus M
  Rallus aquaticus M,PRS
  Porzana porzana M,PRS
  Porzana parva M,PRS
  Crex crex M,PRS, ERL
  Gallinula chloropus M,PRS
  Fulica atra M
  Grus grus M,PRS
  Recurvirostra avosetta M
  Charadrius dubius M,PRS
  Vanellus vanellus M,PRS
  Calidris alpina M,PRS
  Galinago galinago M
  Scolopax rusticola M,PRS
  Limosa limosa M,PRS
  Tringia totanus M,PRS
  Tringia nebularia M,PRS
  Tringia glareola M,PRS
  Larus ridibundus M,PRS
  Sterna hirundo M,PRS
  Sterna albifrons M,PRS
  Chlidonias niger M,PRS
  Alcedo atthis M,PRS
  Cuculus canorus M,PRS
  Tyto alba M,PRS
  Strix aluco M,PRS
  Asio otus M,PRS
  Asio flammeus M,PRS
  Apus apus M,PRS
  Merops apiaster M,PRS
  Coracias garrulus M,PRS
  Upupa epops M,PRS
  Picus viridis M,PRS
  rod Dendrocopus M,PRS
  Riparia riparia M
  Hirundo rustica M,PRS
  Delchium urbanicum M
  Motocilla flava M
  Motocilla alba M
  Troglodytes troglodites M
  Liscinia liscinia M,PRS
  Liscinia megarhynchos M
  Saxicola rubetra M,PRS
  Saxicola torquata M,PRS
  Oenanthe oenanthe M
  Turdus torquatus M,PRS
  Turdus merula M
  Turdus pilaris M,PRS
  Lucostella lanceolata M,PRS
  rod Acrocephalus M,PRS
  Sylva communis M,PRS
  Sylva borin M,PRS
  Sylva atricapilla M
  Phylloscopus sibilatrix M
  Phylloscopus colliybitta M
  Parus major M
  Parus cyanus M
  Parus caerulens M
  Sitta europea M
  Remiz pendulinus M,PRS
  Oriolus oriolus M,PRS
  Lanius excubitor M,PRS
  Lanius collurio M,PRS
  Garrulus garrulus M
  Pica pica M
  Fringilla montifringilla M
  Carduelis carduelis M
  Emberisa citrinella M
  Emberisa rustica M
  Emberisa schoeniculus M,PRS
  Erinaceus concolor PRS
  Sorex araneus PRS
  Arvicola terrestris PRS
  Apodemus agrarius PRS
  Crocidura suaveolens PRS
  Crocidura leucodon PRS
  Chiroptere sve vrste su PRS,
  vrsta Myotis dasycneme je ERL,WRL i
  Plecotus auritus ERL
  Talpa europea PRS
  Scirus vulgaris PRS
  Clethrionomys glareolus PRS
  Microtus agrestis PRS
  Micromys minutus PRS
  Glis glis PRS
  Muscardinus avellanarius PRS
  Mustela nivalis PRS
  Mustela erminea PRS
  Lutra lutra PRS,ERL,WRL
  Castor fiber PRS,ERL
  Felis silvestris PRS
  Maeles maeles PRS
  Martes martes PRS
  Martes foina PRS

  Legenda:

  ERL-evropska crvena lista, R-retka vrsta, PRS-prirodna retkost Srbije, VR-vrlo retka Vrsta, R/VR-retka do vrlo retka, PANEND-panonski endem, END- endemska vrsta, GUV-globalno ugrožena vrsta, CR-krajnje ugrožena vrsta, BEND-balkanski endem, E-ugrožena vrsta, WRL-svetska crvena lista, BSEND-balkanski subendem, YUSEND-jugoslovenski subendem, M-vrsta od međunarodnog značaja, BERN-zaštićeno Bernskom konvencijom
  Odavde

 3. #3

  Odgovor: Rezervat Zasavica

  Da, zaista predivno mesto za uzivanje u netaknutoj prirodi. Pre par godina sam sa ucenicima posetila ovo mesto i napravila neke fotke. Nisu bas sjajne, ali mogu bar malo docarati lepotu Zasavice. A dabrova nigde ni za lek, a kamoli za slikanje .

  ...kada Vreme povuče nazad, nije ba lako ni ostati na svom mestu...

 4. #4

  Odgovor: Rezervat Zasavica  pogled na rezervat iz vazduha
  Da me kojim slučajem nema,trebalo bi me izmisliti

 5. #5

  Odgovor: Rezervat Zasavica  vidikovac
  Da me kojim slučajem nema,trebalo bi me izmisliti

Tagovi za ovu temu

Vaš status

 • Ne možete pokrenuti novu temu.
 • Ne možete poslati odgovor.
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoje poruke
 •