APV dodelila bespovratna sredstva za opremanje hladnjača - Blog - VojvodinaCafe Forum
Pogledaj RSS Feed

VladanM

APV dodelila bespovratna sredstva za opremanje hladnjača

Ocenite unos
Konkurisi koji su namenjeni nabavci opreme za rad u poljoprivredi jedina su nada za mala i srednja poljoprivredna gazdinstva. Naime, mali i srednji proizvođači uglavnom nisu u mogućnosti da akumuliraju dovoljno prihoda za kupovinu mašina za rad, kao što su recimo mašine za pakovanje u džakove, a dodela bespovratnih sredstava je šansa koju ne smeju da propuste.
Cilj konkursa koji je raspisala APV je podizanje tehničke i tehnološke opremljenosti poljoprivrednih gazdinstava. Sredstva su se dodeljivala bespovratno, u iznosu od 60% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.
70% od ukupno prihvatljivih troškova investicije mogli su dobiti podnosioci prijava čija su gazdinstva registrovana na područjima na kojima je otežan rad u poljoprivredi. Žene koje su nosioci registracije poljoprivrednog gazdinstva i lica mlađa od 40 godina takođe pripadaju ovoj grupi. Ako je podnosilac prijave pravno lice, a ima više osnivača, od kojih je jedno starije, a drugo mlađe od 40 godina, ostvarena sredstva mogu biti u vrednosti od 60% troškova investicije.
Fond koji je namenjen konkursu iznosio je 130.000.000 dinara. Maksimalan iznos koji je mogao biti odobren po jednoj prijavi je 3.500.000 rsd, dok je minimalni iznos 120.000 rsd. Prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije manja od 200.000 rsd nisu uzimane u razmatranje.
Sredstva su namenjena za opremanje hladnjača manjeg kapaciteta, za sakupljanje i skladištenje voća i povrća. Dodeljena sredstva mogla su se iskoristiti i za kupovinu mašina za pripremu voća i povrća za tržište, kao što je, recimo, mašina za pakovanje u džakove.
Podnosilac prijave, bilo fizičko ili pravno lice, može podneti samo jednu prijavu za samo jednu vrstu proizvodnje.
Za šta su namenjena bespovratna sredstva konkursa APV?

Bespovratna sredstva konkursa APV-a dodeljivana su za proizvodnju u različitim sektorima poljoprivrede:
Sektor voće, grožđe, povrće (uključujući i pečurke) icveće dobijena sredstva mogao je utrošiti za nabavku sledećih mašina:

 • Nabavka boksova za skladištenje proizvoda.
 • Oprema za čišćenje i pranje proizvoda.
 • Oprema za branje, sortiranje i kalibriranje proizvoda.
 • Oprema za obeležavanje i pakovanje proizvoda (mašine za pakovanje u džakove).
 • Oprema za orezivanje voća.
 • Oprema za žetvu odnosno ubiranje useva.
 • Nabavka ostale opreme, kao što je GPS navigacija.
 • Nabavka solarnih panela koji bi pokretali pumpe za navodnjavanje.

Za svaku od nabrojanih stavki predviđen je budžet koji je smeo biti utrošen. Tako je recimo za nabavku drvenih boks paleta odobreno najviše 2.500 rsd po komadu, dok je za plastične boks palete predviđeno do 4.500 po komadu.
Za nabavku opreme koja služi za pripremu proizvoda, branje, razvrstavanje, uklanjanje ostataka nakon berbe voća maksimalan odobreni iznos mogao je iznositi 700.000 rsd.
Za nabavku opreme za pakovanje i obeležavanje proizvoda, kao što su mašine za pakovanje u džakove, predviđeni budžet bio je 1.500.000 rsd. Za mašine za pakovanje u džakove mogao se ostvariti iznos od 1.650.000 rsd ako podnosilac prijave ima otežane uslove za rad u poljoprivrednom gazdinstvu ili je nosilac registracije žena, ili lice mlađe od 40 godina.
Za nabavku ostale opreme predviđena sredstva iznose maksimalno 500.000 rsd. Za nabavku solarnih panela maksimalan iznos bespovratnih sredstava je 500.000 rsd po hektru.
Koja lica mogu ostvariti pravo na podsticajna sredstva na konkursima APV?

Kako bi lice moglo da ostvari pravo na dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava koja dodeljuje APV, mora da bude registrovano u Registru poljoprivrednih gazdinstava, gde ima aktivan status:

 • Fizička lica:

Nosioci registrovanih komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava.
Preduzetnici nosioci registrovanih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava.

 • Pravna lica:

Privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.
Zemljoradnička zadruga i složena zadruga nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.
Podsticajna sredstva mogla su biti ostvarena u sledećim sektorima:

 • Sektor voće
 • Sektor grožđe
 • Sektor povrće (uključujući i pečurke)
 • Sektor cveće
 • Sektor ostali usevi

Uslovi za učešće na konkursu

Uslovi za učešće na konkursu, za fizička i pravna lica, bili su sledeći:

 • Podnosilac prijave mora biti upisan u Registru poljoprivrednih gazdinstava, gde mora imati aktivan status.
 • Podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji AP Vojvodine, a mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine.
 • Podnosilac prijave mora regulisati obaveze vezane za navodnjavanje i odvodnjavanje zaključno sa 31.12.2019. godine kako bi mogao konkurisati za bespovratna sredstva.
 • Podnosilac prijave mora regulisati poreska dugovanja do 31.12.2019. Godine.
 • Podnosilac prijave, ako je korisnik državnog zemljišta, mora regulisati sva dugovanja za najam korišćenja zemljišta, zaključno sa 31.12.2019. Godine.
 • Podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi zahtev ne sme koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, krediti, investicije, bespovratna sredstva). Jedna investicija ne sme biti finansirana od strane dve ili više institucija.
 • Podnosilac prijave ne sme imati neizmirena dugovanja prema Pokrajinskom Sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
 • Podnosilac prijave i dobavljač opreme ne smeju da budu povezana lica.
 • Objekat gde se postavlja nabavljena oprema treba da bude u vlasništvu podnosioca zahteva. Ukoliko se područje gde se postavlja oprema zakupljuje, na osnovu ugovora o zakupu treba da je preostalo bar još 5 godina do isteka ugovora.

Za pravna lica i preduzetnike važi i par dodatnih uslova:

 • Pravna lica i preduzetnici moraju biti upisani u Registar privrednih subjekata, gde moraju biti u aktivnom statusu.
 • Podnosioci prijave, koji su pravna lica ili preduzetnici, ne smeju biti u postupku stečaja ili likvidacije.
 • Pravna lica moraju biti u grupi mikro ili malih pravnih lica, u skladu sa zakonima o računovodstvu.
 • Zadruge moraju imati obavljenu zadružnu reviziju.Konkurs je bio otvoren do utroška sredstava, zaključno sa 06.03.2020. godine.

Komentara