Tehnički preduslovi da budete ekspert za obezbeđenje - Blog - VojvodinaCafe Forum
Pogledaj RSS Feed

Dragan-che

Tehnički preduslovi da budete ekspert za obezbeđenje

Ocenite unos


U današnjem svetu modernih tehnologijia, bez ikakve sumnje najpopularniji vid obezbeđenja predstavlja video nadzor. Sigurnosne kamere se koriste kako za privatne kuće i stanove, tako i za obezbeđivanje poslovnih objekata. Postoje različiti sistemi video nadzora, ali korisnici su posebno zainteresovani za digitale IP kamere, koje značajno pojednostavljuju postupak ugradnje, ali i samo korišćenje sistema za video nadzor.

Međutim, bez obzira na to što su veoma funkcionalni i korisnicima omogućavaju laku upotrebu, sistemi video nadzora podležu određenoj zakonskoj regulativi. Tu se pre svega misli na postupak ugradnje, održavanja i servisiranja sistema, obzirom da sve te delatnosti mogu da obavljaju isključivo licencirana lica i licencirane firme.

Obzirom na sve veći broj korisnika video nadzora, ali i na sve više ljudi koji su zainteresovani za obavljanje ove delatnosti, nije na odmet osvrnuti se na odredbe Zakona o privatnom obezbeđenju.

Zakonska regulativa

Najnovije izmene i dopune zakona stupile su na snagu pre više od godinu dana, početkom 2017. godine. Odredbe propisuju da svako ko želi da se bavi pružanjem usluga fizičko-tehničkog, odnosno privatnog obezbeđenja mora posedovati licencu za rad. Radinci službi obezbeđenja u ustanovama i javnim preduzećima takođe moraju da imaju licencu. Dakle, ovu delatnost mogu da obavljaju isključivo licencirana pravna i fizička lica i preduzetnici.

Obuka za licenciranje radnika obezbeđenja

Svaki pojedinac koji želi da dobije jednu od zakonom predviđenih licenci najpre mora da prođe obuku za obavljanje poslova privatnog obezbeđenja, nakon čega izlazi na stručni ispit. Proveru znanja na ispitu vrše članovi komisije koju je ustanovilo Ministarstvo Unutrašnjih Poslova Republike Srbije. Svim polaznicima koji uspešno prođu obuku na kraju se deli potvrda o stečenoj kvalifikaciji.

Sprovođenje obuke poverava se Ministarstvu i pravnim, odnosno fizičkim licima. Da bi dobili dozvolu za organizovanje obuke, pravna i fizička lica moraju da zadovolje određene zahteve, odnosno da obezbede materijalnu, tehničku, stručnu i kadrovksku podršku obuke, čime će obezbediti i sticanje odgovarajućih znanja i veština polaznika, kao preduslova za dobijanje licence.

Osobe koje prođu obuku i polože stručni ispit podnose Policiji Zahtev za izdavanje licence.

Program obuke određuje se u odnosu na željenu licencu polaznika, uz poštovanje odredbi Pravilnika, a u vezi sa programima i načinom vršenja obuke za poslove privatnog obezbeđenja. Postoji više licenci.

Povoljna stvar je da nakon što prođete osnovnu obuku, imate mogućnost da unapredite vašu stručnost u oblasti video nadzora kroz sertifikovane obuke i da postanete ekspert za obezbeđenje. Sertifikati se mogu steći kroz nekoliko različitih obuka.

Kazne za kršenje zakona

Zakonom su predviđene visoke novčane kazne za svakog ko se ogluši o njega. Prema odredbama zakona, svako ko neovlašćeno, bez licence, obavlja poslove obezbeđenja, čini prekršaj i biće kažnjen novčanom kaznom. Najmanja kazna iznosi 100 hiljada, a maksimalna čak milion dinara. Osim novčane kazne, određuje se i zabrana vršenja poslova u vremenskom period od najmanje 3 meseca, a najduže 12 meseci.

Obaveze korisnika

Vrlo je važno znati da zakonom nisu obuhvaćeni samo pružaoci usluga obezbeđenja, nego i korisnici. Dakle, ukoliko želite da vašu kuću, imanje, odnosno poslovni prostor, obezbedite video nadzorom, postavljanje opreme treba da obavi licencirano lice. U suprotnom, ako ugradnju vašeg sistema obavlja lice bez licence, zakon kršite i vi kao vlasnik sistema video nazdora, odnosno prostora koji se obezbeđuje. Kako da budete sigurni da službenik poseduje licencu? Vrlo jednostavno. Svakom licenciranom licu MUP izdaje legitimaciju koju je lice dužno da nosi i koju možete zatražiti na uvid ako hoćete da budete sigurni da ste angažovali službenika sa licencom.

Pored toga, korisnik je obavezan da sa licenciranom firmom ima sklopljen ugovor o održavanju, kao i da svoj sistem obezbeđenja prilagodi odredbama Zakona. Ovo se odnosi i na vlasnike sistema video nadzora ugrađenih pre stupanja na snagu dopuna zakona, pa ukoliko to već niste učinili, krajnje je vreme.

Korisnik je takođe u obavezi da vrši arhiviranje snimaka do 30 dana. Usluge video nadzora spadaju u privatno obezbeđenje koje se zasniva na proceni bezbednosti zaštite imovine, pojedinca ili poslovanja fizičkih, odnosno pravnih lica. Video nadzor se definiše kao sistem praćenja, odnosno snimanja, koji obuhvata i obradu ličnih podataka pojedinaca, pri čemu se narušava njihova privatnost. Obzirom da Ustav Republike Srbije garantuje prava fizičkim licima, a među njima i zaštitu ličnih prava, kao i pravo na dostojanstvo pojedinca na radu, u situacijama kada se pojavi potreba za obradom takvog materijala, odnosno za njegovo pregledanje, pre svega je neophodno da postupak bude pravno osnovan.

Video nadzor u stanu ili kući

Fizička lica vlasnici stanova ili kuća koji žele da postave unutrašnji video nadzor, koji nema kontakta sa bilo kojom javnom površinom, mogu to uraditi bez ikakvih zakonskih ograničenja.

Drugim rečima, ako vaš sistem video nadzora sadrži i spoljašnje kamere, postavljene na kući ili oko nje i ako te kamere snimaju neki javni prostor, ulicu, park, dečije igralište, ulazu u zgradu preko puta itd, tada je neophodno da poštujete odredbe zakona i da ugradnju poverite licenciranoj firmi, sa kojom sklapate ugovor o postavljanju, održavanju i servisiranju sistema video nadzora. Osim toga, u obavezi ste da čuvate u arhivi svaki snimak napravljen u proteklih 30 dana.

Obaveštenje o vršenju video nadzora

Najzad, ako su u pitanju poslodavci u čijim poslovnim prostorijama postoji ugrađen video nadzor, potrebno je da na vidnom mestu stoji obaveštenje (u praksi najčešće je to fotografija kamere i natpis koji upozorava da je prostor pokriven video nadzorom. Obaveštenje da je objekat pod video nadzorom treba da bude lako uočljivo svim licima, bez obzira da li je reč o ljudima koji rade u objektu ili o posetiocima.

Sprovođenje video nadzora predstavlja pouzdan (i sve traženiji) način privatnog obezbeđenja, koji u skladu sa zakonskom regulativom ispunjava visoke bezbednosne standarde, u šta spada i zaštita podataka. Ako se ovome pridoda i tehnička dostupnost, onda ne čudi što broj korisnika, bilo da su to fizička ili pravna lica, neprestano raste.

Komentara