VojvodinaCafe - Advokati od danas u sudnicama
  • Advokati posle četiri i po meseca u sudnicama

   Advokatura Srbije nakon četiri i po meseca protesta počinje sa radom, pošto su ispunjeni njeni zahtevi za izmene propisa o javnom beležništvu i propisa o paušalnom oporezivanju advokata. I ispred suda u Novom Sadu, od jutros su bile primetnije gužve nego tokom prethodna četiri meseca.   Advokati u celoj Srbiji, počeli su protest sa obustavom rada 17. seprembra prošle godine tražeći izmene propisa o javnom beležništvu, regulisanje paušalnog oporezivanja i smenu ministra pravde, a njihove koje kolege iz Beograda nedelju dana ranije su obustavili rad.

   Posle višemesečnih neuspelih pokušaja za dogovor, krajem godine stručni timovi Ministarstva pravde i Advokatske komore Srbije postigli su sporazum na osnovu kojeg je Skupština Srbije prošle sedmice po hitnom postupku izmenila odredbe Zakona o javnom beležništvu, Zakona o prometu nepokretnosti, Zakona o vanparničnom postupku, Porodičnog zakona i Zakona o nasleđivanju.

   Najvažnije izmene sa stanovišta advokature i građana je da javnobeležnički zapis neće više biti obavezan za sve ugovore koji se tiču prometa nepokretnosti.

   U formi javnobeležničkog zapisa javni beležnik će sastavljati samo ugovore o raspolaganju nepokretnostima poslovno nesposobnih lica i sporazum o zakonskom izdržavanju.

   Takođe ugovor o hipoteci i založna izjava se mogu na zahtev stranaka sastaviti u formi javnobeležničkog zapisa kada je potrebno da one imaju svojstvo izvršne isprave, odnosno kada se na osnovu ugovora o hipoteci i založne izjave može neposredno sprovesti prinudno izvršenje (sudsko ili vansudsko) po dospelosti obaveze.

   Za ostale pravne poslove, odnosno privatne isprave koje će sačinjavati bilo građani bilo advokati, predviđena je potvrda javnog beležnika stavljanjem solemnizacione klauzule, koja je mahom upodobljena sudskoj overi ugovora važećoj do 1. septembra 2014. godine.

   Solemnizacionom klauzulom javni beležnik potvrđuje da je strankama u njegovom prisustvu pročitan ugovor, da su one izjavile da on u svemu i potpuno odgovara njihovoj volji i da su ga svojeručno potpisale.

   Klauzula o potvrđivanju se stavlja na posebnu ispravu koja se jemstvenikom povezuje sa podnetim ugovorom, a oba kraja jemstvenika se pričvršćuju pečatnim voskom, ili nalepnicom i overavaju pečatom javnog beležnika.

   Javni beležnik će moći da odbije solemnizaciju u slučaju da stranka nije poslovno sposobna i kada nema uredno punomoćje, ili kada oceni da se radi o apsolutno ništavom ugovoru.

   Izmenama zakona je predviđeno da stranka u tom slučaju ima pravo prigovora sudu, čime je obezbeđena sudska kontrola rada javnih beležnika, a ne samo prigovor Javnobeležnickoj komori, kako je prvobitno glasila zakonska odredba.

   Što se tiče pitanja poreza, zbog kojeg su beogradski advokati 15 dana štrajkovali i prošlog leta, Vlada Srbije je krajem godine izmenila spornu Uredbu.

   Prema izmenjennoj Uredbi, predviđa se da advokatima paušalni porez za 2014. godinu bude povećan najviše 10 odsto u odnosu na 2013. godinu, što je u skaldu sa zahtevima advokature.

   O kriterijumima za paušalno oporezivanje za ovu godinu i sve naredne stručni timovi AKS i Ministarstva finanasija pregovaraće u narednom periodu.
   Komentara 1 komentar
   1. Avatar od Isahara
    Isahara -
    Red je i bio, obzirom da mi nikada nije bio do kraja jasan motiv njihovog štrajka.
    Mislim da ih niko ne i ne uzima suviše ozbiljno, jer njihovi problemi globalno mogu delovati realno ali u zemlji koja je crna rupa Evrope svako ko podmiri račune i napuni stomak, smatra se uspešnim.
    U sudnice, dakle.
   Komentara Pošaljite komentar

   Kliknite ovde da biste se ulogovali